СПОМЕН МАНАСТИРА БЕОЧИНА У РИЛСКОЈ ПОВЕСТИ ВЛАДИСЛАВА ГРАМАТИКА

  • Вера Милосављевић

Abstract

У стручној литератури најпре је забележено да први писани спомени српског православног манастира Беочина потичу са краја 17. и почетка 18. века. Касније се наишло на споменe овог манaстира у руским и турским изворима из прве половине 17. и друге половине 16. века. У овом раду се указује на појаву топонима Белчин у делу Рилска повест Владислава Граматика. Износи се и образлаже претпоставка да се тај топоним у овом рукопису из друге половине 15. века односи на манастир Беочин.

References

БАШИЋ, Миливоје М., 1926. Из старе српске књижевности. Београд.
БОГДАНОВИЋ, Димитрије, 1980. Историја старе српске књижевности. Београд.
ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина. 1993. Списи Димитрија Кантакузина и Владислава Граматика. Београд.
ГРУЈИЋ, Радослав М., 1939. Духовни живот, Монографија Војводина I, Историско друштво у Новом Саду. Нови Сад, 330-414.
ДАВИДОВ, Динко. 1986. Огрешења. Шабац.
ДАНИЧИЋ, Ђуро, 1925. Књижевност богословска у Бугара XI-XV века. у: Ситнији списи Ђ. Даничића I. САНУ, Посебна издања, књ. LIV. Философски и филолошки списи. књ. 14. Београд, 326-333.
DANIČIĆ, Đuro. 1869. Rukopis Vladislava Gramatika pisan godine 1469. Starine JAZU, I, Zagreb, 44-85.
ĐURĐEV, Branislav, 1958. «Prodaja crkava i manastira» za vreme vlade Selima II. Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, knj. IX. Сарајево, 241-247.
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРАВОСЛАВЉА, 2002. гл. уредник протојереј ставрофор др Димитрије М. Калезић. Београд.
ЗИРОЈЕВИЋ, Олга. 1992. Поседи фрушкогорских манастира. Нови Сад.
КАЛИЋ, Јованка, 1983. Угарски двор у Срему. Зборник радова Византолошког института, XXII, Београд, 21-29.
КАЛИЋ, Јованка, 1997. Жупан Белош. Зборник радова Византолошког института, XXXVI, Београд, 63-80.
KLAIĆ, Vjekoslav. 1899. Hrvatski bani za Arpadovića (1102-1301). 1. Ban Belus (1144. – 1158. i 1163). Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arkiva. God I, Загреб, 129-138.
КУЛИЋ, Бранка, СРЕЋКОВ, Недељка, 1994. Манастири Фрушке горе. Нови Сад.
МАГАРАШЕВИЋ, Георгије, 1828. Монастыръ Беочин у Фрушкой Горы. Летопис Матице српске, књ. 15. Нови Сад, 1-18.
MАРКОВИЋ, Василије, 1920. Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији. Сремски Карловци.
МАТИЋ, Војислав, 1984. Архитектура фрушкогорских манастира. Нови Сад.
МИЛАНОВИЋ- ЈОВИЋ, Оливера, МОМИРОВИЋ, Петар. 1988. Фрушкогорски манастири. Треће издање. Нови Сад.
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Вера, 2004. Чувари имена. Београд.
NAUMOV, Aleksandar, 2004. Kult sv. Benedikta Nursijskog kod pravoslavnih Slovena. Црквене студије, 1. Ниш, 95-104.
НОВАКОВИЋ, Стојан, 1867. Прилози к историји српске књижевности. Гласник Српског ученог друштва, XXII. Београд, 231-302.
ПЕТРОВИЋ, Душан К. 1970. Историја Сремске епархије. Сремски Карловци.
ПЕТРОВИЋ, Сретен, 1997. Митологија Срба. Ниш.
ПРОКИЋ, Божидар, 1912. Постанак Охридског патријархата. Глас СКА, XC, руги разред 53. Београд. 175-267.
RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 1960. Antologija stare srpske književnosti. Beograd.
РУВАРАЦ, Димитрије. 1903. Опис српских фрушкогорских манастира 1753. године. Сремски Карловци.
РУВАРАЦ, Димитрије, 1924. Манастир Беочин. Сремски Карловци.
САВА, Епископ шумадијски, 1996. Српски јерарси од 9. до 20. века. Београд, Подгорица, Крагујевац.
СКОК, Петар, 1951. Топономастика Војводине, Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, 2, Нови Сад, 57-65.
ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе. 1975. Примери из старе српске књижевности. Београд.
FERMENDŽIN, E. 1890. Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentine ordinis a. Francisci Seraphici. Starine JAZU, knj. XXII. Zagreb, 1-67.
Published
2005-10-01