АКРОСТИХЪТ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КАНОН ЗА СВ. ТРОИЦА КАТО СВИДЕТЕЛ ЗА ПРОИЗХОДА НА ТВОРБАТА

  • Мария Йовчева

Abstract

В статията се изучава фразовият акростих на старобългарския анонимен канон за св. Троица (8-и глас). Изследването цели да
извлече податки за създаването на творбата и нейния автор. Особеностите на акростиха, от една страна, се проучват в светлината на византийските форми, актуални за времето на Кирило-Методиевите ученици, а от друга страна, се съпоставят с другите засвидетелствани акростихове в творбите на старобългарската песенна поезия. В обобщение се изтъква, че редица формални и
стилни белези на акростиха подсказват за авторството на Константин Преславски, но подобна атрибуция не може да бъде сигурна. Много от особеностите, които могат да се приемат за проява на авторските предпочитания на този поет, най-вероятно произтичат от параклитичния характер на канона и се обясняват с неговото литургическо предназначение.

References

Верещагин 2001: Верещагин, Е. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. Москва 2001.
Иванова 1971: Иванова-Константинова, Кл. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. – В: Константин-Кирил Философ. София, 1971, 341-365.
Иванова 2003: Иванова, Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми“ (Фразов акростих от края на IX–X в.). – Palaeobulgarica, 27, 2003, № 3, 3-17.
Йовчева 1999: Йовчева, М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. – Palaeobulgarica, 23, 1999, № 3, 3-30.
Йовчева 2003: Йовчева, М. Проблемы текстологического изучения древнейших памятников оригинальной славянской гимнографии. – В: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma-Sofia, 2003, 56-78.
Йовчева 2004: Йовчева, М. Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век (=Кирило-Методиевски студии. Кн. 16).
София, 2004.
Кекелидзе 1908: Кекелидзе, К. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах. Тифлис, 1908.
Кожухаров 1983: Кожухаров, Ст. ïýò¸ äîñòî¸òú àðõ¸ñòðàò¸ãà. (Новооткрито произведение на Кoнстантин Преславски). – В: Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. София, 1983, 59-62.
Кожухаров 1984: Кожухаров, Ст. Песенното творчество на старобългарския книжовник Наум Охридски. – Литературна история, 1984, № 12, 3-
19.
Кожухаров 1985: Кожухаров, Ст. Акростих. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985, 59-61.
Кожухаров 1991: Кожухаров, Ст. Преславски канон за Въведение Богородично (Към проблема акростих – реконстукция на състава). – Palaeobulgarica, 15, 1991, № 4, 28-38.
Кожухаров 2004: Кожухаров, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1. София, 2004.
Крашенинникова 1996: Крашенинникова, О. К истории формирования седмичных памятей Октоиха. – В: Богословские труды. Сб. 32. М., 1996, 260-268.
Крашенинникова 2000: Крашенинникова, О. Три канона из Октоиха Климента Охридского (Неизвестные страницы древнеславянской гимнографии). – Славяноведение, 2000, № 2, 29-41.
Матеич 1982: Матеич, П. Българският химнописец Ефрем от XIV век. Дело и значение. София, 1982.
Мошкова, Турилов 1998: Мошкова, Л., Турилов, А. „Моравскые земле велеи гражданин“ (неизвестная древняя служба первоучителю Мефодию). – Славяноведение, 1998, № 4, 3-23
Мошкова, Турилов 1999: Мошкова, Л., Турилов, А. Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (канон Климента Охридского на Успение Богородицы). – Славяноведение, 1999, № 2, 24-37.
Нечунаева 2000: Нечунаева, Н. Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. Таллин, 2000.
Попов 1985: Попов, Г. Триодни произведения на Константин Преславски. София, 1985.
Попов 1997: Попов, Г. Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание. – Palaeobulgarica, 21, 1997, № 4, 3-17
Попов 1999: Попов, Г. õâàëíà ïÿí¸ÿ êîíñòàíò¸íîâà (Богоявленски предпразнични стихири на Константин Преславски в руски миней от XII-XIII в.). –
Старобългарска литература, 31, 1999, 3-23.
Попов 2001: Попов, Г. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. –Старобългарска литература, 32, 2001, 3-20.
Попов 2002: Попов, Г. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. София, 2002, 370-381.
Попов 2003: Попов, Г. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. – В: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma-Sofia, 2003, 30-55.
Приложение 2003: Приложение. Нововыявленные оригинальные произведения древнеславянской гимнографии IX–X веков. – В: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni.
Roma-Sofia, 2003, 109-112.
Савова 2003: Савова, В. Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алексей Човек Божи (предварителни бележки). – Palaeobulgarica, 27, 2003, № 2, 3-12.
Станчев 2003: Станчев, К. Поезия старобългарска. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 182-187.
Федоскина 2000: Федоскина, Е. Покаянный канон Климента Охридского в составе древнеславянского Октоиха. – Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 2000, № 3, 75-83.
Ягич 1886: Ягич, И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. Санкт-Петербург, 1886.
AHG 1976: Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris. J. Schiro consilio et ductu edita. IV. Canones Decembris. A. Kominis collegit et instruxit. Roma, 1976.
Follieri 1961: Follieri, E. Un Theotocarion Marciano del sec.XIV (cod. Marciano cl. I, 6). Roma, 1961.
Follieri 1967: Fol l ier i, E. Giovanni Mauropode, metropolita di Eucaita. Otto canoni paracletici a N. S. Gesù Cristo. Roma, 1967.
Franklin 2002: Frankl in, S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge, 2002.
Marti 2000: Mar t i , R. Die Bezeichnung der Vokale in der Glagolica. – In: Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000, 54-76.
Szövérffy 1979: Szövér f fy, J. A Guide to Byzantine Hymnography. P. 2. (= Medieval Classics: Texts and Studies, 12). Brookline – Mass. and Leyden (Brill), 1979.
Weyh 1908: Weyh, W. Die Akrostichis in der byzantinischen Kanonesdichtung. – Byzantinische Zeitschrift, 17, 1908, 1-69.
Published
2005-10-01