ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ "ПЧЕЛА" В ПРЕПИС ОТ ХVІІ ВЕК (ркп. САНУ 424)

  • Ирина Кузидова

Abstract

статията се изследва южнославянския ръкопис САНУ 424 от ХVІІ век, който съдържа номоканон и сбирка от мъдри изречения "Пчела".
Установява се, че преписът на гномология е най-пространното южнославянско извлечение от Псевдо-Максимовата "Мелиса". Текстологическите наблюдения показват, че съществуват много сходства между текстът на "Пчела" в САНУ424 и
преводът, запазен в ранните руски преписи. Сръбските преписи на извлечения от "Пчела" в ркп. 17 ПБ-Белград, САНУ 25 и ІХ.Н.16 НМ-Прага представят по-късен етап от разпространението на същия превод, но в друга редакция. Текстологическата съпоставка между САНУ 424 и т.нар. Руска Пчела навеждат на предположението, че южнославянската традиция на Псевдо-Максим е много древна.

References

Богданович 1982: Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (XI–XVII века), (= Зборник за историjу, jезик и књижевност српског народа, I отдељење, књ. 31, САНУ). Београд, 1982.
Вашица, Вайс 1957: V a š i c a, J., J. V a j s. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 1957.
Молдован 2000: М о л д о в а н, А. М. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. Москва, 2000, с. 91.
Русек 1971: Р у с е к, Й. Промени в лексиката на българския език и отношението на Патриарх Евтимий към тях. – Търновска книжовна школа, 1371–1971, София, 179–196.
Семьонов 1894: С е м е н о в, В. Древняя русская Пчела по пергаменному списку = СОРЯС, 54, 1894, № 4.
Славова 1989: С л а в о в а, Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старбългарски евангелски превод. – Кирило-Методиевски студии, 6, 1989, 15–129.
Сперански 1894: С п е р а н с к и й, М. Н. Рукописи Павла Йосифа Шафарика (ныне музея королевства Чешскаго) в Праге. – ЧОИДР, 168, 1894, № 1, I–X + 1–106.
Сперански 1904: С п е р а н с к и й, М. Н. Переводные сборники изречений в славянорусской письменности. Исследование и текст. Москва, 1904.
Станков 2002: С т а н к о в, Р. Время и место древнейших славянских переводов, (на материале славянских перевода Жития Андрея Юродивого). София, 2002.
Стоянович 1901: С т о j а н о в и ћ, Љ. Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка САНУ. Београд, 1901.
Христова 2003: Х р и с т о в а, И. Атонската редакция на Апостола. – Palaeobulgarica, 27, 2003, 1, 11–36.
Цейтлин 1999: Ц е й т л и н, Р. М., Р. В е ч е р к а и Э. Б л а г о в а. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Москва, 2-е изд., 1999.
Published
2005-10-01