РЕЦЕПЦИЈА ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ И СОЦИОКУЛТУРНОЈ СРЕДИНИ: САВРЕМЕНО СТАЊЕ И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ЈЕЗИЧКУ ПОЛИТИКУ ЦРКВЕ

  • Ружица Бајић
  • Ксенија Кончаревић

Abstract

У раду се, након увида у референтни теоријско-концепцијски и лонгитудинални оквир проблема, систематски приказују и критички валоризују ставови верника Српске православне цркве према црквенословенском језику добијени анкетирањем репрезентативног узорка испитаника и изводе могућне импликације за језичку политику и језичко планирање у области језика богослужења.

References

Бајић 2004 – Р. Бајић, Социолингвистички аспекти преференције црквенословенског или стандардног српског језика у својству богослужбеног језика Српске православне цркве. Магистарски рад. Београд, 2004, 422 стр.
Baker 1992 – C. Baker, Attitudes and Language. Clevedon 1992.
Бодуен де Куртене 1988 – Ј. Бодуен де Куртене, Лингвистички списи. Нови Сад, 1988.
Бугарски 1996 – Р. Бугарски, Језик у друштву. Београд, 1996.
Грданички 1963 – Д. Грданички, О употреби српског језика у нашем богослужењу. Гласник СПЦ, 1963, бр. 7, стр. 253-264.
Игњачевић 1998 – А. Игњачевић, Ставови о енглеском језику у средњем и високом образовању у Београду. Магистарски рад. Београд, 1998.
Кончаревић 1996 – К. Кончаревић, О богослужбеном језику Српске Цркве у прошлости и данас. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2, стр. 57-66.
Кончаревић 1997 – К. Кончаревић, Расправе о богослужбеном језику код Срба (1868-1969). Српски језик, Београд - Никшић, 1997, бр. 1-2, стр. 197-211.
Кончаревић 2000 – К. Кончаревић, Пролегомена за расправу о нашем богослужбеном језику. Богословље, Београд, 2000, св. 1-2, стр. 149-163.
Кончаревић 2003 – К. Кончаревић, Социолингвистические аспекты церковнославянского языка сегодня. Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2003, бр. 63, стр. 105-118.
Кујунџић 1887 – Писмо Високопреосвештеном Архијепископу Београдском и Митрополиту Србије Министра Просвете и Црквених послова Мил. Кујунџића. Просветни гласник, 15.6.1887, бр. 11, стр. 418-419.
Romaine 1994 – S. Romaine, Language in Society. An Introduktion to Sociolinguistics. Oxford, 1994.
Ryan and Giles 1982 – E. B. Ryan, H. Giles, The Social Psychology of Language 1., Attitudes Towards Language Variation – Social and Applied Contexts. London 1982.
Синод 1963 – Св. арх. Синод, бр. 3480/ Зап. 581 од 13. новембра 1964. (непубликована грађа Архива Патријаршије СПЦ)
Слијепчевић 1991 – Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, т. 2. Београд, 1991.
Трифуновић 1994 – Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност. Основе. Београд, 1994.
Успенский 1996 – Б. А. Успенский, Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка. В кн.: Язык и культура. Избранные труды, т. II. Москва, 1996, стр. 29-58.
Швейцер 1976 – А. Д. Швейцер, Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. Москва, 1976.
Published
2005-10-01