БОЖИДАР ВУКОВИЋ ИЗМЕЂУ СТВАРНОСТИ И КОНСТРУКЦИЈЕ: ОД ШТАМПАРА ДО СРПСКОГ ДЕСПОТА

  • Мирослав Лазић
Keywords: Божидар Вуковић, Dionisio della Vecchia, штампар, српски деспот, дипломатија, ухођење, Млетачка република, Хабзбуршка монархија, Клишки рат, Скадар, XVI век

Abstract

До одговора на питање o томе да ли је Божидар Вуковић био више
од штампара и издавача црквених књига долазимо користећи публиковане изворе који
су у домаћој историографији, и поред неколико помена, остали недовољно запажени.*
Анализом изворних података могуће је у значајној мери расветлити поједина сложена
питања која се односе на Вуковићев обавештајни ангажман у служби хабзбуршког
двора, као и на његове политичке амбиције, које достижу врхунац у време Клишког
рата (1537–1540), када је од цара Карла V покушао да добије достојанство српског
деспота. Тим поводом преиспитане су и позније конструкције Вићенца Вуковића, који је
оцу Божидару покушавао да припише деспотско достојанство.

References

Ацовић, Драгомир М. (2008): Хералдика и Срби. Београд: Завод за уџбенике.
Борозан, Игор (2015): Икона Нерукописаног образа и представљање
вишеслојног идентитета Божидара Вуковића. Зограф 39. Београд: Институт за
историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, 153–161.
Васиљевић, Марија (2015): Настанак српских родослова и летописа као
последица политичких и друштвених промена. Иницијал 3. Београд: Центар за напредне
средњовековне студије, 95–117.
Göllner, Carl (1981): Erwägungen zur Aussenpolitik des Kaisers Karl V. Revue
roumaine d'histoire 20/4. Bucurest: Académie Roumaine, 657–665.
Gleason, Elisabeth G. (2000): Confronting New Realities: Venice and the Peace of
Bologna, 1530, у: Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State,
1297–1797. Baltimore: JHU Press, 168–184.
Грозданов, Цветан (1994): Охридски архиепископ Прохор и његова делатност.
Зборник Матице српске за ликовне уметности 27–28 (1991–1992). Нови Сад 1994:
Матица српска, 271–287.
Дабић, Војин С. (2006): Вуковић, Божидар (Dionisio della Vecchia). у: Српски
биографски речник 2. Нови Сад: Матица српска, 442–444.
Dobrowsky, Josephus (1822): Institutiones linguae slavicae dialecti veteris,
Vindobonae: Antonii Schmid.
Đurđev, Branislav (1970): Odnos između Ohridske arhiepiskopije i srpske crkve od
pada Smedereva (1459) do obnavljanja Pećke patrijaršije (1557). Radovi ANUBiH 38.
Odjeljenje društvenih nauka 13, Sarajevo: ANUBiH, 185–209.
Зеремски, Иларион (1930): Српска црква под Охридском архиепископијом.
Гласник: Службени лист Српске православне патријаршије 11. Сремски Карловци, 168–
170, 187–189, 203–205, 219–222, 263–269.
Ibarra y Rodríguez, Eduardo (1931): Guillermo Arsenio de Izaga, Catálogo de los
documentos del archivo de Lope de Soria, embajador del emperador Carlos V. Boletín de la
Real Academia de la Historia 98. Madrid: Real Academia de la Historia, 363–416.
Ивић, Алекса (1910b): Из историје Срба у Угарској. Летопис Матице српске
86/261. Нови Сад: Матица српска, 51–69.
Ивић, Алекса (1914): Историја Срба у Угарској од пада Смедерева до сеобе
под Чарнојевићем (1459–1690). Загреб: Привредникова књижара и штампарија.
Ивић, Алекса (1929): Историја Срба у Војводини. Нови Сад: Матица српска.
Iorga, Nicolae (1940): Relations hispano-roumaines au XVI-e siècle. Revue
historique du sud-est européen 17/7–9. Bucurest: Institut d'études sur le sud-est européen, 230–
236.
Martin, John Jeffries (2007): The Venetian Territorial State: Constructing Boundaries
in the Shadow of Spain. у: Spain in Italy: Politics, Society, and Religion 1500–1700. Leiden-
Boston: Brill, 227–248.
Karbić, Marija (2006): Hrvatsko plemstvo u borbi protiv Osmanlija. Primjer obitelji
Berislavića Grabarskih iz Slavonije. Povijesni prilozi 31. Zagreb: Hrvatski institut za povijest,
71–85.
Kukuljević-Sakcinski, Ivan (1851): Tiskari jugoslavenski XV. i XVI. Věka. Arkiv za
povestnicu jugoslavensku 1. Zagreb: Društvo za jugoslavensku pověstnicu i starine, 121–155.


36

Лазић, Мирослав (2013): Између патриотизма, побожности и трговине:
мотиви издавачке делатности Божидара Вуковића. Археографски прилози 35.
Београд: Народна библиотрека Србије, 49–101.
Лазић, Мирослав (2017): Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије:
идентитет и креирање псеудонима у култури раног модерног доба. у: Зборник
Димитрија Богдановића (у штампи)
Litričin, Jovan (1975): Dubrovnik u vreme rata prve Svete lige (1538-1540).
Vojnoistorijski glasnik 26/3. Beograd: Vojnoistorijski institut, 83–129.
Llorente, Henar Pizzaro (2001): Un embajador de Carlos V en Italia: don Lope de
Soria (1528–1532). у: Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa 1530–1558.
vol. 4. Madrid: Sociedad Estatal para la Accion Cultural Exterior, 119–155.
Маринковић, Боривоје (1989): Библиографија о нашем ћириличком
штампарству, штампаријама и књигама XV, XVI и XVII столећа. књ. 2. Цетиње:
Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“.
Медаковић, Дејан (1958): Графика српских штампаних књига XV–XVII века.
Београд: Научно дело.
Мирковић, Лазар (1939): Икона са записом Божидара Вуковића. Старинар III/7
(1932). Београд: Српско археолошко друштво, 127.
Nicolescu, Corina (1969): Princesses Serbes sur le trône des Principautes
Roumanies. Зборник за ликовне уметности 5. Нови Сад: Матица српска, 95–117.
Новаковић, Стојан (1887): Псалтир и епистола Виценца Вуковића од 1546
године. Годишњица Николе Чупића 9. Београд: Чупићева задужбина, 200–213.
Обрадовичъ Досіѳей (1803): Етика или философія наравоучителна по сѵстеми
г. профессора Соави. У Венеціи.
Палавестра, Александар (2010): Илирски грбовници и други хералдички радови.
Београд: Завод за уџбенике, 53–110.
Пантић, Мирослав (1974): Старе српске штампарије у Црној Гори и Венецији у
XV и XVI веку. Споменица посвећена 130-годишњици живота и рада Библиотеке Српске
академије наука и уметности. Београд: Српска академија наука и уметности, 43–52.
Пантић, Мирослав (1990): Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске од
XVI до XVIII века. Београд: Српска књижевна задруга.
Пантић, Мирослав (1993): Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске. у:
Историја српског народа III–2, Београд: Српска књижевна задруга, 135–255.
Пешикан, Митар (1993): Уз монографију „Пет векова српског штампарства“.
Наш језик 29/3–4. Београд: Српска академија наука и уметности, 131–154.
Пешикан, Митар (1994): Лексикон српскословенског штампарства. у: Пет
векова српског штампарства 1494–1994, Београд: Српска академија наука и уметности,
75–218.
Поповић, Тома (1973): Турска и Дубровник у XVI веку. Београд: Српска
књижевна задруга.
Preto, Paolo (2010): I servizi secreti di Venezia: Spionaggio e contraspionaggio ai
tempi della Serenissima. Milano: Il Saggiatore.
Радойчичъ, Милошъ (1857): Найстаріє штампаріє у Србскомъ народу.
Подунавка II, 30–34, Земун, 247–249.
Радуновић, Ристо В. (1986): O именима војводе Божидара Вуковића
Подгоричанина. у: Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића
Подгоричанина. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, 27–40.
37

Ређеп, Јелка (2007): Сремски Бранковићи и "Хронике" грофа Ђорђа Бранковића.
у: Срем кроз векове. Београд: Вукова задужбина, 451–462.
Руварац, Иларион (1888): О пећким патријарсима од Макарија до Арсенија III.
(1557–1690.), Задар.
Руварац, Иларион (1896): Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу и Арсенију
Црнојевићу патријарху с три излета о такозваној Великој сеоби српског народа.
Београд: Српска краљевска академија.
Рудић, Срђан (2006): Властела Илирског грбовника. Београд: Историјски
институт.
Самарџић, Никола (1997а): Шпанци у Новом (1538–1539). Зборник за историју
Босне и Херцеговине 2. Београд: Српска академија наука и уметности, 173–196.
Самарџић, Никола (1997б): Карло V и Турци. у: Ислам, Балкан и велике силе
(XIV–XX век). Београд: Историјски институт, 205–218.
Samardžić, Nikola (2001): Karlo V. Beograd: Službeni list.
Самарџић, Радован (1993а): Срби у ратовима Турске до 1683. у: Историја
српског народа, III–1. Београд: Српска књижевна задруга, 115–424.
Самарџић, Радован (1993б): Српска православна црква у XVI и XVII веку. у:
Историја српског народа III–2. Београд: Српска књижевна задруга, 5–102.
Servantie, Alain (2005): L’Information de Charles Quint sur les Turcs, ou les
éléments pour décider de la guerre ou de la paix: du rêve de croisade aux réalités. у: L’Empire
ottoman dans l’Europe de la Renaissance. Leuven University Press, 249-295.
Setton, Kenneth M. (1984): The Papacy and the Levant (1204–1571), vol. 3.
Philadelphia: American Philosophical Society.
Синдик, Надежда (1996): Издавачи, штампари, преписивачи. Цетиње: Обод.
Сковран, Аника (1977): Војвода Божидар Вуковић – Dionisio della Vechia,
гасталд Братства св. Ђорђа грчког у Венецији. Зограф 7. Београд: Институт за историју
уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, 78–85.
Спасић Душан, Палавестра Александар, Мрђеновић Душан (1991): Родословне
таблице и грбови српских династија и властеле. Београд: Бата 1991.
Спремић, Момчило (1999): Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба. Београд:
Српска књижевна задруга.
Спремић, Момчило (2014): Србија и Венеција (VI–XVI век). Београд: Службени
гласник.
Станојевић, Глигор (1960): Далмација и црногорско приморје у вријеме
млетачко-турског рата 1537-1539. године. Историјски гласник 13/3–4, Београд: Орган
Историјског друштва Србије, 87–112.
Станојевић, Глигор (1970): Југословенске земље у млетачко-турским ратовима
XVI–XVIII вијека. Београд: Историјски институт.
Станојевић, Глигор (1975): Црна Гора у XVI вијеку. у: Историја Црне Горе, III–
1. Титоград: Историјски институт Црне Горе, 1–88.
Стојановић, Љубомир (1902): Старе српске штампарије, Српски књижевни
гласник 7. Београд, 189–196, 282–289, 366–372, 444–458.
Стојановић, Љубомир (1923): Српска Црква у међувремену од патријарха
Арсенија II. до Макарија (око 1459–63 до 1557 г.). Глас СКА 106. Сремски Карловци,
113–131.


38

Schaffarik, Paul Joseph (1829): Uebersicht der slowenischen Kirchenbücher, welche
wom Ende des funfzehnten bis zum Anfange des siebzehnten Jahrhunderts in Venedig, Serbien,
Walachien und Siebenbürgen in Druck erchienen sind. Jahrbücher der Literatur. Bd. 48,
Anzeige-Blat für Wissenschaft und Kunst, Wien, 1–35.
Ћирковић, Сима (1987): Срби и рани протестантизам. Зборник Матице српске
за историју 36. Нови Сад: Матица српска, 7–25.
Ćirković, Sima (1992): I Serbi nel Medioevo. Milano: Jaca Book
Ћирковић, Сима (1995): Срби у средњем веку. Београд: Војноиздавачки завод.
Ћирковић, Сима (1996): Ћириличко штампарство и култура балканских
Словена. у: Пет вјекова Октоиха. Подгорица: Одбор за обиљежавање 500 година прве
штампане ћириличке књиге на словенском југу, 15–32.
Ћирковић, Сима (1999а): Уходе. у: Лексикон српског средњег века. Београд:
Knowledge, 762–763.
Ћирковић, Сима (1999b): Штампарство. у: Лексикон српског средњег века.
Београд: Knowledge, 825–827.
Ћирковић, Сима (2000): Поствизантијски деспоти. Зборник радова
Византолошког института XXXVIII (1999–2000). Београд: Византолошки институт,
395–406.
Ћирковић, Сима М (2004а): Срби међу европским народима. Београд:
Equilibrium.
Ćirković, Sima M (2004b): The Serbs. Blackwell Publishing.
Floristán, José M (2004): El imperador y la herencia política bizantina (1519-1558).
у: Bizancio y la península ibérica. Madrid: CSIC Press, 449–496.
Hassiotis, Ioannis (1983): George Heracleus Basilicos, a Greek Pretender to a
Balkan Principality. Балканика 13–14 (1982–1983). Београд: Балканолошки институт, 85–
96.
Cazacu, Matei (1995): Dimitrije Ljubavić (c. 1519–1564) et l'imprimerie slave dans
l'Europe du Sud-est au XVIe siècle. Nouvelles contributions. Anuarul Institutului de Istorie A.
D. Xenopol 32. Iasi, 187–207.
Ciocan, Radica (1945): Politica Habsburgilor faţǎ de Transilvania în timpul lui
Carol-Quintul. Bucureşti.
Ciorănescu, Alexandru (1936): Petru Rareş şi politica orientala a lui Caol Quintul.
Analele Academiei Române. Memoriile Sectiunii Istorice III/17 (1935–1936). Bucureşti, 241–
256.
Cozzi, Gaetano (2007): Venecija u XV. i XVII. stoljeću. Povijest Venecije II. Zagreb:
Antibarbarus, 19–236.
Čoralić, Lovorka (2004): Tragom crnogorskih iseljenika u Mlecima (XV–XVII st.).
Историјски записи 77/1–4. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 7–44 .
Čoralić, Lovorka (2010): Iseljenici iz Zete u Mlecima (XV–XVII stoljeće): Prilog
poznavanju crnogorsko-mletačkih veza u prošlosti. Историјски записи 83/1. Подгорица:
Историјски институт Црне Горе, 73–99.
Шулетић, Небојша С. (2011): Српска црква после 1459. године: О интеграцији
српског клера у турски фискални систем. у: Пад Српске деспотовине 1459. године.
Научни скупови САНУ 134. Београд: Српска академија наука и уметности, 332–349.
Published
2019-10-10