ЕПИТИМИЈНИ НОМОКАНОН ГОРАЖДАНСКОГ МОЛИТВЕНИКА (1523) У СВЕТУ ШТАМПАНЕ И РУКОПИСНЕ КЊИГЕ

  • Станоје Бојанин
Keywords: Стара српска штампана књига, Горажданска штампарија, требник (молитвеник), Епитимијни номоканон Псеудо-Зонаре, парохија, Османско царство, XVI век.

Abstract

У раду је представљен недовољно познат састав Горажданског
молитвеника, Епитимијни номоканон Псеудо-Зонаре. Његова појава у штампаној
књизи сагледана је у неколико равни. Указано је на значај избора издавача Теодора
Љубавића да објави састав који није преовладавао у рукописним требницима XIV и XV
века и да њиме истовремено обогати постојећу понуду штампаног текста. У
основним цртама анализирани су садржај и структура Епитимијног номоканона у
односу на његову старију и каснију јужнословенску рукописну традицију. Наведене
појаве су сагледане у светлу реверзибилног процеса преноса текста из штампане у
рукописну књигу која је доминирала у свету писане речи током XVI и XVII века.

References

Архивски номоканон. Български ръкопис от XIV век. Фототипно издание.
Изданието подготовиха А. Кръстев и Ц. Янакиева. Шумен 2007: Университетско
издателство
Законоправило светога Саве I, приредили и превели М. М. Петровић и Љ.
Штављанин – Ђорђевић, Београд: Историјски институт, 2005.
Литургија 1519. Фототипско издање. Приредила К. Мано-Зиси, Горажданска
штампарија 1519‒1523. Књ. I. Београд ‒ Источно Сарајево 2008: НБС ‒ Филозофски
факултет Универзитета у Источном Сарајеву (даље у тексту ФФ УИС).
Молитвеник 1523. Фототипско издање. Приредила К. Мано-Зиси.
Горажданска штампарија 1519‒1523. Књ. III. Београд ‒ Источно Сарајево 2008: НБС ‒
ФФ УИС.
Молитвеник Ђурђа Црнојевића 1495/1496. Приредила К. Мано-Зиси.
Фототипска издања 17. Подгорица‒Цетиње 1993.
Псалтир с последовањем 1521. Фототипско издање. Приредила К. Мано-Зиси.
Горажданска штампарија 1519–1523. Књ. II. Београд – Источно Сарајево 2008: НБС –
ФФ УИС.
С. Смирнов (1914): Древнерусский духовник. Исследование по истории
церковнаго быта. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины
(Тексты и Заметки). Москва: Издание Императорскаго Общества Истории и
Древностей Российских при Московском универистете [Reprint: Gregg International
Publishers Limited, England 1970].


198

А. Соловјев (1934/1935): Српска црквена правила из XIV века, Гласник
Скопског научног друштва XIV, 33–42.
J. B. Cotelerius (1677): Ecclesiae Graecae Monumenta I. Paris, 68‒158.
V. Jagić (1874): Sitna gradja za crkveno pravo. Starine JAZU VI, 112–156.
ЛитератураА. И. Алмазов (1902): Законоправильник при русском Требнике. С.-Петербург.
Е. Белякова (2007): О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника
„Зинар“). Старобългарска литература, 37–38, 114–131.
Е. Белякова (2009): О сербском переводе правил с толкованиями Иоанна
Зонары. Црквене студије 6, 235‒242.
Д. Богдановић (1982): Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (IX–XVII
века). Београд: САНУ.
С. Бојанин (2005): Забаве и светковине у средњовековној Србији (од краја XII
до краја XV века). Београд: Историјски институт – Службени гласник.
С. Бојанин (2011а): Недеља као нерадни дан у средњовековној Србији. Р. Срђан
(ур.). Споменица академика Симе Ћирковића, Београд, 307–335.
С. Бојанин (2011b): „Сказаније о писменех“ Константина Философа
Костенечког као извор за народну културу средњег века. Зборник радова
Византолошког института 48, 259–286.
С. Бојанин (2012a): Брачне одредбе Жичке повеље између црквеног и народног
концепта брака. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић (ур.). Византијски свет на
Балкану I‒II. Београд: Византолошки институт САНУ, 425–442.
С. Бојанин (2012b): Пенитенцијални састави у дечанским требницима № 68 и №
69. Т. Суботин-Голубовић (ур.). Дечани у светлу археографских истраживања, Београд,
163–181.
С. Бојанин (2015): Рачвасти дуб и грбава крушка: дрвеће и сегментација
друштвеног простора у средњовековној парохији. У: Зборник радова у част академику
Десанки Ковачевић-Којић. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске,
449‒472.
Д. Грбић (1989/1994): Два преписа пасхалије из „Цетињског псалтира” у
србуљским рукописним књигама. Црнојевића штампарија и старо штампарство.
Радови са научног скупа, Цетиње 11. и 12. мај 1989, Подгорица: ЦАНУ, 127–138.
Д. Грбић, К. Шкорић (2015): О Детлачком евхологиону из 1550/1560 и 1628
године. Р. Кузмановић (ур.). Културно-историјски комплекс Детлак. Бања Лука:
Академија наука и умјетности Републике Српске, 231‒287.
М. Гроздановић-Пајић (2015): Рукописи Музеја Српске православне цркве.
Збирка Радослава М. Грујића. Књ. II: Филигранолошки албум. Београд: НБС.
И. Гошев (1927): Стари записки и надписи, Годишник на Софийския
университет, Богословски факултет 4 (1926–1927) София, 335–378.
М. Димитрова (2012): Молитве на св. Трифон в требник № 167 от
Хилендарския манастир. Светци и свети места на Балканите. Материали от
международната конференция София, 14‒16 юни 2012. г,. 2: История, културна
антропология, изкуствознание. Старобългарска литература 48 (2013) 328‒351.
Г. Јовановић (1999‒2000/2001): Обредна лексика у повељама деспота Стефана
Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића. Прилози за књижевност, језик, историју и
фолклор, књ. 65-66, св. 1-4 (1999‒2000) Београд, 131–133.
Б. Јовановић-Стипчевић (1981): Русална среда у српском рукопису XIII века. У:
Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности. Београд; САНУ, 231–


199

298.

В. Качановский (1897): Молитва с апокрифическими чертами „отъ злаго
(вредоноснаго) дождя”. Известия отделения русскаго языка и словесности ИАН II–3,
608–610.
Х. Кодов (1969): Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на
Българската академия на науките. София: БАН.
М. Лазић (2013): Између патриотизма, побожности и трговине: мотиви
издавачке делатности Божидара Вуковића. Археографски прилози 35, 49‒102.
Б. Летић (2008): Књижевност у Херцеговини у првој половини 16. века.
Горажданска штампарија 1519‒1523. Књ. IV. Београд ‒ Источно Сарајево: НБС ‒ ФФ
УИС, 63‒96.
К. Мано-Зиси (1984–1985): Старе ћириличке штампане књиге у Архиву Српске
академије наука и уметности. Археографски прилози 6–7, 291–335.
К. Мано-Зиси (1986): Зборници за путнике Божидара Вуковића у светлу
сачуваних примерака. Ј. М. Миловић (ур.). Штампарска и књижевна дјелатност
Божидара Вуковића Подогоричанина, Радови са научног скупа 29. и 30. септембар 1983,
Титоград, 151‒171.
К. Мано-Зиси (1993): Издање требника Ђурђа Црнојевића. Д. Ј. Мартиновић
(ур.). О Молитвенику Ђурђа Црнојевића из 1495/96, Подгорица‒Цетиње, 14‒36.
К. Мано-Зиси (2008): Књиге Горажданске штмапраије (1519‒1523).
Горажданска штампарија 1519‒1523. Књ. IV. Београд ‒ Источно Сарајево: НБС ‒ ФФ
УИС, 163‒223.
Д. Медаковић (1958): Графика српских штампаних књига XV‒XVII века.
Београд: САНУ.
Л. Мирковић (1961): Хеортологија или историјски развитак и богослужење
празника православне источне цркве. Београд.
В. Мошин (1964): Још о реконструкцији Црнојевићева Требника 1495. године.
Библиотекар XVI/3/4 (1964) 199‒204.
В. Мошин (1971а): Словенски ракописи во Македонија I, Скопје: Архив на
Македонија.
В. Мошин (1971б): Ћирилски рукописи у Повијесном музеју Хрватске.
Копитарева збирка словенских рукописа и Цојсов ћирилски одломак у Љубљани. Опис
јужнословенских ћирилских рукописа, том I. Београд, 177–178.
Д. Найденова (2008): Каноничноправни текстовe в състава на славянски
ръкописи, съхранявани в български книгохранилища. Palaeobulgarica XXXII/4, 53–70.
Д. Найденова (2011): О работе над каталогом славянских юридических
рукописей из собраний болгарских библиотек. Современные проблемы археографии.
Сборник статей по материалом конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–27
мая 2010 г. Санкт-Петербург, 55–63.
Д. Найденова (2013): Евреите в каноничноправните текстове (Ръкописи З-I-63 и
З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). А.
Николов, Г. Николов (съст.). Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест
на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 319–
329.
Е. Љ. Немировски (1993): Издања Божидара и Вићенца Вуковића, Стефана
Мариновића, Јакова од Камене Реке, Јеролима Загуровића, Јакова Крајкова, Ђованиа
Антониа Рампацета, Марка и Бартоломеа Ђинамиа, 1519‒1638. Црногорска
библиографија Том I, књ. 2. Цетиње.
Е. Љ. Немировски (1996): Почеци штампарства у Црној Гори (1492‒1496).


200

Цетиње.
Е. Немировский (1998): Горажданский требник 1523 года. Археографски
прилози 20, 379‒398.A. Николов (2106): Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата
литература в България и славянския православен свят (XI–XVII в.), София.
С. Николова, М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева (1999): Българското
средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния
исторически музей в Москва. Каталог. Консултанти Л. Мавродинова и Х. Миклас.
София: Кирило-Методиевски научен център.
С. Новаковић (1877): Божидара Вуковића зборници за путнике. Гласник
Српског ученог друштва 45, 129‒167.
Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, приредила, Н.
Синдик, Београд 2011.
А. Павлов (18972): Номоканон при Большом Требнике. Москва.
М. Пантић (1967): Прилози за историју старе српске књиге. Зборник Музеја
примењене уметности 11, 51‒54.
М. Пантић (2008): Српска књига у Горажду и Дубровнику до средине 16. века.
Горажданска штампарија 1519‒1523. Београд ‒ Источно Сарајево: НБС – ФФ УИС,
17‒25.
Пет векова српског штампарства 1494‒1994: раздобље српскословенске
штампе XV‒XVII века, приредили М. Пешикан, К. Мано-Зиси, М. Ковачевић, Београд
1994: САНУ, Матица српска, НБС.
С. Петковић (1994): Илустрације и књижни украс у српским штампаним
књигама XV‒XVII века. М. Пешикан, К. Мано-Зиси, М. Ковачевић (ур.). Пет векова
српског штампарства 1494‒1994: раздобље српскословенске штампе XV‒XVII века,
приредили, Београд: САНУ, Матица српска, НБС, 25‒52.
А. Попов (1872): Описание рукописей и каталог книг церковной печати
библиотеки А. И. Хлудова. Москва, 200‒201.
Ђ. Сп. Радојичић (1958): Горажданска штампарија, Библиотекар X, 289‒290.
Ђ. Сп. Радојичић (1967): Манастир Милешева и сатаро српско штампарство
прве половине XVI века. Зборник Музеј примењене уметности 11, 35‒40.
З. Ранковић В. Вукашиновић, Р. Станковић (2012): Инвентар рукописа
Библиотеке Српске Патријаршије. Београд: Библиотека Српске Патријаршије ‒ ЈП
Службени Гласник.
Б. Райков, Х. Кодов, Б. Христова (1986): Славянски ръкописи в Рилския
манастир. Том I. София: Издателство наука и изкуство.
М. Райкова (2008): За един югозападнобългарски паметник от XV в,
Македонски преглед XXXI/3, 29‒46.
П. Симић (2008): Литургијске особености књига Горажданске штампарије.
Горажданска штампарија 1519‒1523. Књ. IV. Београд ‒ Источно Сарајево: НБС ‒ ФФ
УИС, 131‒161.
Е. Спространов (1900): Опис на ръкописите в библиотеката при св. Синод на
Бьлгарската църква в София, София.
Р. Станковић (1999): Датирање српских рукописних књига у софијском
Црквеном историјско-археолошком музеју III. Археографски прилози 21, 213–297.
Р. Станковић (2007): Водени знаци хиландарских српских рукописа XIV‒XV века.
Београд: НБС.
Р. Станковић (2010): Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века.


201

Београд: НБС.
Р. Станковић (2015): Водени знаци и датирање Евхологиона БСП №7. Р.
Кузмановић (ур.). Културно-историјски комплекс Детлак. Бања Лука: Академија наука
и умјетности Републике Српске, 231‒287.
Д. Е. Стефановић (1997): Опис Барањског рукописа. Законик цара Стефана
Душана. Књ. III. Београд: САНУ, 83‒87.
Х. Тончева (2000): Старобългарските молитви за всяка потреба в развоя на
славянската ръкописна книжнина (до краја XIX в.). Пловдив.
Ђ. Трифуновић (1967): Мољеније Теодора Љубавића. Зборник Музеја
примењене уметности 11, 55‒57.
А. А. Турилов (2005): К истории тырновского „царского“ скриптория XIV в.
Старобългарска литература 33–34 (2005) 305–328.
С. Ћирковић (1997): Ћириличко штампарство и култура Балканских Словена.
Работници, војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана. Београд: Equilibrium,
455‒469.
М. Цибранска-Костова (1994): Към характеристиката на първите печатни
кирилски Номоканони (Номоканонът в Милешевския требник). Македонически преглед
XVII/3, 67‒82.
М. Цибранска-Костова (2007): Етюди върху кирилската палеотипия XV–XVIII
век. София: Издателство „Гутенберг“.
М. Цибранска-Костова (2011): Покайната книжнина на Българското
средновековие IX–XVIII век. Езиково–текстологични и културологични аспекти.
Софија: БАН.
М. Цибранска-Костова (2016): Старият завет като юридически източник.
Наблюдения върху славянската ръкописна традиция. София: „Издателство Валентин
Траянов“.
Л. Чурчић (1974): Старе српске штампарије у Турској и Аустрији. Споменица
посвећена 130-годишњици живота и рада Библиотеке Српске академија наука и
ументости. Београд: САНУ, 53‒60.
Л. Чурчић (1991‒1992): Српске штампане књиге до обнове Пећке патријаршије.
Зборник Матице српске за ликовне уметности 27‒28, 185‒212.
Л. Чурчић (1994): Видови и огранци раног словенског штампарства. М.
Пешикан, К. Мано-Зиси, М. Ковачевић (ур.). Пет векова српског штампарства
1494‒1994: раздобље српскословенске штампе XV‒XVII века, Београд: САНУ, Матица
српска, НБС, 9‒24.
Л. Чурчић (2008): Горажданска штампарија у Трговишту у Румунији.
Горажданска штампарија 1519‒1523. Књ. IV. Београд ‒ Источно Сарајево: НБС ‒ ФФ
УИС, 335–360.
J. A. Brundage (1995): Medieval Canon Law, London and New York: Longman.
М. Daglas (2001): Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua. Prevod I.
Spasić. Beograd 2001: Biblioteka XX vek.
A. Gurevič (1987): Problem narodne kulture u srednjem veku. Prevod L. Subotin.
Beograd: Grafos.
D. Naydenova (2014): Anti-Armenian Polemics in Slavic canon law miscellany.
Études Balkaniques L/3: Institut d’Études balkaniques & Centre de Thracologie, Sofia, 82‒95.
E. L. Nemirovskij (1996): Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift.
Band I: Inkunabeln. Bibliotheca bibliographica Aureliana CXL. Baden-Baden: Verlag
Valentin Koerner.
E. L. Nemirovskij (2001): Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift.


202

Band IV: Die Druckerеi von Božidar Goraždanin in Goražde und Venedig; Die erste
Druckerei von Božidar Vuković in Venedig. Bibliotheca bibliographica Aureliana CLXX.
Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner.E. L. Nemirovskij (2003): Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift,
Band VI: Die zweite Druckerei von Božidar Vuković in Venedig. Bibliotheca bibliographica
Aureliana CLXXXVII. Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner.
K. E. Zachariä von Lingenthal (1881): Die Handbücher des geistlichen Rechts aus
den Zeiten des untergehenden byzantinischen Reiches und der türkischen Herrschaft. St.
Pétersbourg.
Published
2019-10-10