УПОТРЕБА НЕХРИШЋАНСКИХ СПИСА У РАСПРАВИ ИЗМЕЂУ ОРИГЕНА И КЕЛСА

ПРИМЕР СПОРА О РАЦИОНАЛНОСТИ ЖИВОТИЊА

  • Марина Стојановић
Keywords: Ориген, Келс, апологија, аргумент, разум, рационалност, животиња

Abstract

Циљ приложеног осврта је да кроз конкретан пример прикаже
улогу коју изванхришћански текстови могу имати у једном аутентично хришћанском
спису. За узорак је одабрана Оригенова апологија Против Келса. У оквиру тога, од
великог броја тема о којима се у овој апологији дискутује представљена је употреба
оних текстова који су интегрисани у расправу о рационалности животиња. Ориген и
Келс по том питању заступају два супротна становишта и као аргументе користе
садржаје и идеје из различитих текстова других писаца, односно из различитих
традиција мишљења. У процесу низања аргумената и извођења закључака Ориген
повезује стоичко и хришћанско становиште и проналази начин да хришћанској и
библијској антропологији да образложење и легитимитет помоћу одређених вредних
текстова јелинске културе.

References

Aelianus: De natura animalium (http://penelope.uchicago.edu/)
Аристотел (1960): Метафизика, прев. Б. Гавела, Београд.
Cicero (1957): Denaturadeorum, прев. H. Rackam, Loeb Classical library,
Chambridge.
Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker (том1), прир. K. Hülser, Stuttgart –
BadCannstatt 1987.
Еурипид (2007): Феничанке, прев. Г. Маричић, Изабране драме, Београд.
Origenes (2001): Contra Celsum Libri VIII, прир. M. Marcovich, Brill, Leiden.


Origen (1885): „Against Celsus“, y: Ante-Nicene Fathers, том 4, прев. F. Crombie,
прир. A. Roberts, J. Donaldson, A. Cleveland Coxe, New York.
Origenes (1926): Acht Bücher gegen Celsus, прев. P. Koetschau, 1. Reihe, Bd 52–53,
München. (Origenes http://www.unifr.ch/bkv/kapitel136.htm)
Origen (1985): Počela, прев. M. Mandac, Split.
Philo von Alexandria (1962): Die Werke in deutscher Übersetzung, прир. L Cohn, I.
Reinemann, M. Adler, W. Theiller, De Gryter, Berlin.
Pliny (1847–48): Natrural History, прев. Ph. Holland (https://archive.org/)
Plutarchus (1957): De sollertia animalium, прев. W. Hembold, Loeb Classical
Libary, том VII. (http://penelope.uchicago.edu/)
Сенека (1978): Писма пријатељу, прев. А. Вилхар, Матица српска, Нови Сад.
Херодотова историја, прев. М. Арсенић, Нови Сад 1988.
Хомер (1977): Илијада, прев. М. Ђурић, Матица српска.
Хомер (1963): Одисеја, прев. М. Ђурић, Матица српска.

Bader, E. (1940): Der 'Αληθής λόγος des Kelsos, Tübinger Beiträge zur
Altertumswissenschaft 23, Stuttgart– Berlin.
Bergjan, S. P. (2001): „Celsus the Epicurean?“, The Harvard Theological Review
94:2, 179–204.
Chadwick, H. (1947): „Origen, Celsus, and the Stoa“, Journal of Theological Studies
48, 34–49.
Идризовић Н. (2011): Античка схватања о животињама у Шестодневу
Василија Великог, Београд.
Jażdżewska, K. (2015): „Dialogic Format of Philo of Alexandria’s De Animalibus“,
Eos CII, 45–56.
Ристовић, H. (2005): Старохришћански класицизам (Позитивни ставови
старохришћанских писца према античкој књизи), Београд.
Robertson, D. (2008): Word and Meaning in Ancient Alexandria, Theories of
Language from Philo to Plotinus, Ashgate.
Somos, R. (2012): „Strategy of Argumentation in Origen’s Contra Celsum“,
Adamantius 18, 200–217.
Somos, R. (2013): „Is the Handmaid Stoic or Middle Platonic? Some Comments on
Origen’s Use of Logic“, y: Studia Patristica, том LVI, прир. M. Vinzent, Peeters, Leuven,
Paris, Walpole, 21–40.
Stroumsa, G. (1998): „Celsus, Origen and Nature of Religion“, Studia Ephemeridis
Augustinianum 61, Roma, 81–96.
Trigg, J. (1998): Origen, London – New York.
Published
2019-10-10