ВРЕМЕ И ВЕЧНОСТ У КАНТОВОЈ ФИЛОЗОФИЈИ РЕЛИГИЈЕ

  • Горан Ружић
Keywords: време, вечност, трансцендентално, историја, судњи дан, религија

Abstract

рад је посвећен разматрању да ли у Кантовој филозофији постоји
један и јединствен појам времена или значење тог термина зависи од његове примене у
теоријској или практичној филозофији. Као текстуална подлога за могући одговор на
постављену дилему послужиће нам делови „Критике чистог ума“ и списа „Крај свих
ствари“, односно анализа тих делова.

References

Arsenijević, Miloš (1975), Kantova teorijska filozofija, Filozofske studije VI, str. 7-

144.

Biblija (2003), Beograd, Metafizika.
Kant, Immanuel (1976), Kritik der reinen Vernunft, Hamburg, Felix Meiner Verlag.
Kant, Immanuel (1990), Religija unutar granica čistog uma, Beograd, BIGZ.
Kant, Immanuel (1974), Um i sloboda, Beograd, Mladost.
Kant, Immanuel (1990), Kritika čistog uma, Beograd, BIGZ.
Schluck, Volkmann K.H (1977), Politička filozofija, Zagreb,Naprijed.
Vajl, Erik (2010), Problemi Kantove filozofije, Sremski Karlovci-Novi Sad,
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Zovko, Marie-Elise (1991), Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena, Zagreb,
Hrvatsko filozofsko društvo.
Published
2019-10-10