НАЗИВИ ЗА РЕЛИГИЈЕ У АСОЦИЈАТИВНО-ВЕРБАЛНОЈ МРЕЖИ СТУДЕНАТА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ

  • Драгана Спасић
  • Бранислава Дилпарић
Keywords: вербалне асоцијације, асоцијативно поље, називи за религије, српски језик, Косово и Метохија.

Abstract

У раду се представљају резултати слободног асоцијативног
експеримента спроведеног у периоду мај–јун 2017. године са 560 студената
Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици са
циљем: (а) да се утврде асоцијативна поља назива за религије (будизам, ислам,
јудаизам, хришћанство и три његова хипонима: православље, католичанство и
протестантизам), која нису обухваћена грађом Асоцијативног речника српскога
језика, као и опште карактеристике ових поља; (б) да се издвоје позитивне, односно
негативне реакције студената из Косовске Митровице на испитиване религије.

References

Гашић-Павишић, Слободанка (1981): Слободне асоцијације речи код деце,
карактеристике и педагошке импликације. Београд: Институт за педагошка
истраживања; Просвета.
Гашић-Павишић, Слободанка (1984): Асоцијативне норме за предшколски
узраст. Београд: Институт за педагошка истраживања; Просвета.
Драгићевић, Рајна (2010): Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу.
Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Драгићевић, Рајна, Пипер, Предраг, и Стефановић, Марија (2011): Обратни
асоцијативни речник српског језика (II део; од реакције ка стимулусу). Београд:
Службени гласник; Београдска књига.
Кончаревић, Ксенија (2015а): Асоцијативни речници као извор за проучавање
религиозности у постатеистичким друштвима источне и југоисточне Европе (на
материјалу речника српског и руског језика). Socjolingwistyka XXIX. Kraków: Polska
Akademia Nauk, Instytut Jȩzyka Polskiego, 171–190.
Кончаревић, Ксенија (2015b): Језик о религиозности: методолошке схеме
истраживања. У: Ћук, М. и др. (ур.) Култура у огледалу језика и књижевности (Зборник
радова са треће међународне конференције „Култура у огледалу језика и књижевности”,
Београд, 24–25. мај 2014. године). Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране
језике, 11–26.
Кончаревић, Ксенија (2015с): Религиозност кроз призму вербалних асоцијација
носилаца српског језика. Српски језик XX, 79–93.
Петровић, Срђан (2015): Стереотип духовности у језичкој свести говорника
руског и српског језика (на материјалу асоцијативних речника). Славистика XIX, 285–
295.
Пипер, Предраг (2003а): Асоцијативни речници словенских речника и
етнокултурни стереотипи. Славистика VII, 22–32.
Пипер, Предраг (2003b): О проучавању вербалних асоцијација. У: Совиљ, М. и
др. (ур.) Језик и говор. Београд: Институт за експерименталну фонетику и патологију.
Пипер, Предраг (2009): Реч Косово и њене вербалне асоцијације у српском
језику. Даница 15, 85–95.
Пипер, Предраг, Драгићевић, Рајна, и Стефановић, Марија (2005):
Асоцијативни речник српскога језика (I део; од стимулуса ка реакцији). Београд:
Београдска књига; Службени лист СЦГ; Филолошки факултет у Београду.


471

Рељић, Митра (2005): Српски језик у систему вербалних асоцијација косметске
популације. Славистика IX. Београд: Славистичко друштво Србије; Филолошки
факултет, 86–93.
Рељић, Митра (2012а): Прототипична ситуација и узроци стида у асоцијацијама
косметских респондената. Славистика XVI. Београд: Славистичко друштво Србије;
Филолошки факултет, 110–118.
Рељић, Митра (2012b): Прототипични узрочници страха у асоцијацијама
косметских респондената. У: Стојановић, Ј. (ур.) Српско језичко насљеђе на простору
данашње Црне Горе и српски језик данас (Зборник радова са Међународног научног
скупа одржаног у Херцег Новом, 20–23. априла 2012. године). Никшић: Матица српска –
Друштво чланова у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност; Матица
српска у Новом Саду, 261–270.
Рељић, Митра (2013): Асоцијативни искази у контексту „сапребивања у телу
или у истом духу” и њихов комуникацијски потенцијал. У: Грковић-Мејџор, Ј. и
Кончаревић, К. (ур.) Теолингвистичка проучавања словенских језика. Београд: Српска
академија наука и уметности, Одељење за српски језик и књижевност, 235–254.
Микетић, Сања, и Башчаревић, Иван (2016): Ћирилица као обележје
националног идентитета код студентске популације Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици. Зборник радова Филозофског
факултета XLVI (1). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у
Приштини, 49–65.
Микетић, Сања, и Ратковић Стевовић, Јелена (2013): Реакције испитаника из
Косовске Митровице на етнониме као речи-стимулусе. Зборник радова Филозофског
факултета XLIII (1). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у
Приштини,107–123.
Стефановић, Марија (2013): Црква у асоцијативном систему српског језика. У:
Грковић-Мејџор, Ј. и Кончаревић, К. (ур.) Теолингвистичка проучавања словенских
језика. Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење за српски језик и
књижевност, 285–294.
Published
2019-10-10