ЦРКВЕНА И МАНАСТИРСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ИМАЊА ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ ЦАРЕВА МАКЕДОНСКЕ ДИНАСТИЈЕ

  • Зоран Симоновић
Keywords: црквена и манастирска пољопривредна имања, порези, пољопривредна производња, Македонска династија, Византија.

Abstract

У овом раду се говори о црквеним и манастирским имањима у
Византијском царству, која су се развијала за време владавине царева Македонске
династије. Економске прилике у византијској пољопривреди тога времена биле су
условљене постојањем малих пољопривредних имања. Цареви македонске династије су
покушавали да оваква имања заштите законом. Желели су да спрече концентрацију
земљишта у руке малог броја богатих појединаца, који су били или припадници
аристократији, или богати сељаци, или црквени великодостојници.

References

ИзвориAttaleiatēs, M., Kaldellis, A., & Krallis, D. (2012). Michael Attaleiates (Vol. 16).
Harvard University Press.
Ashburner, W. (1910). The farmer's law. The Journal of Hellenic Studies, 30(01), 85-
108.
Dalby, A., Bassus, C., & Constantine, V. I. I. (2011). Geoponika: Farm Work: a
Modern Translation of the Roman and Byzantine Farming Handbook. Prospect Books.
Ignatius, D. (1997). The correspondence of Ignatios the Deacon. C. Mango (Ed.).
Dumbarton Oaks Research Library and Collection.


506

Kandić, Lj., (1992). Odabrani izvori iz opšte istorije države i prava, Beograd:
Savremena administracija.
Margetić, L. (1982) Zemljoradnički zakon (Nomos Georgikos), Rijeka: ZPFR, Broj 3.
Медведев И. П. (1984). Византйский земледельческий закон, Ленинград.
Симоновић, З. (2004). Епархова књига Византијски зборник правила из
занатства и трговине Лава VI Мудрог, Градина и Економика, Ниш.ЛитератураАнтонић, С. (1995). Изазови историјске социологије. Институт за политичке

студије.

Bartusis, M. C. (2013). Land and Privilege in Byzantium: the institution of pronoia.
Cambridge University Press.
Brand, C. M. (1969). Two Byzantine treatises on taxation. Traditio, 25, 35-60.
Brubaker, L., & Haldon, J. (2011). Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680-850: a
History. Cambridge University Press.
Charanis, P. (1948). The monastic properties and the state in the Byzantine
Empire. Dumbarton Oaks Papers, 4, 51-118.
Charanis, P. (1971). The monk as an element of Byzantine society. Dumbarton Oaks
Papers, 25, 61-84.
Cheynet, J. C. (1990). Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210) (Vol. 9).
Publications de la Sorbonne, Paris.
Frank, G. (2000). The Memory of the Eyes: Pilgrims to Living Saints in Christian
Late Antiquity (Vol. 30). Univ of California Press.
Janin, R. (1975). Géographie ecclésiastique de l'Empire byzantin: les églises et les
monastères des grands centres byzantins. institut français d'études byzantines.
Kaplan, M. (1992). Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle: propriété
et exploitation du sol (Vol. 10). Publications de la Sorbonne.
Каплан, М. (2007), Византија, Клио, Београд.
Карташов, А. (1996). Васељенски сабори, Београд.
Kazhdan, A. P. (1991). Oxford Dictionary of Byzantium. New York. Oxford, Oxford
University Press,vol. 3.
Крсмановић, Б., & Максимовић, Љ. (2001). Успон војног племства у Византији
XI века. Византолошки институт САНУ.
Laiou, A. (2002). The agrarian economy, thirteenth-fifteenth centuries. The Economic
History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, 2.
Laiou, A. E., & Morrisson, C. (2007). The Byzantine Economy. Cambridge University
Press.
Lefort, J. (2002). The rural economy, seventh-twelfth centuries. The Economic
History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, 1, 231-310.
Lemerle, P. (1979). The agrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth
century: the sources and the problems. Officiana Typographica, Galway University Press.
Littlewood, A. R. (2012). Geoponica. The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-
Blackwell.
Magdalino, P. (1995). The grain supply of Constantinople, ninth-twelfth
centuries. Publications-Society for the Promotion of Byzantine Studies.
Магдалино, П. (2001). Средњовековни Цариград, клио, Београд.
Максимовић, Љ. (2001). Тематски војници у византијском друштву-прилог
новом процењивању проблема. Зборник радова Византолошког института, (39).


507

Максимовић, Љ. (2013). Огледи о политичкој моћи у Византији, СКЗ, Београд.
Машкин, Н. А. (1997). Историја старог Рима. Научна Књига, Београд.
Фалкенхаузен, В. (2006). Епископ, у: Византинци, прир. Г. Кавало, прев. С.
Ђураковић et al., Београд.
Harvey, A. (2003). Economic expansion in the Byzantine Empire, 900-1200.
Cambridge University Press.
Oikonomidès, N. (1996). Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.) (Vol.
2). Fondation nationale de la recherche scientifique, Institut de recherches byzantines, p. 67-74.
Oikonomides, N. (1997). The Economic Region of Constantinople: From Directed
Economy to Free Economy, and the Role of the Italians. na.
Oikonomides, N. (2002). The role of the Byzantine state in the economy. The
Economic History of Byzantium, 3.
Ostrogorsky, G. (1947). The Peasant's Pre-Emption Right: An Abortive Reform of
the Macedonian Emperors. Journal of Roman studies, 37(1-2), 117-126
Острогорски, Г. (1951). Пронија: прилог историји феудализма у Византији и у
јужнословенским земљама. Издав. Предузеће Народне Републике Србије, 9.
Острогорски, Г. (1969), Историја Византије, Просвета, Београд.
Острогорски, Г. (1969). Привреда и друштво у Византијском царству,
Просвета, Београд.
Scott, R. (1997). The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near
Eastern History, AD 284-813. Oxford University Press, USA.
Симоновић, З. (2007). Економска политика Византије, Ниш: Економика и
Свен.
Симоновић, З. (2012). Економска реализација земљишне својине према
византијским законима VII и VIII века - еклога и земљораднички закон. Теме, 36(1), 321-
333.
Симоновић З. (2016). Геопоника: дело анонимног редактора, Зборник матице
српске за друштвене науке, број 159-160, 67(4), 797-813.
Станковић, В. (2003). Цариградски патријарси и цареви Македонске династија.
Византолошки Инстиут САНУ, Београд.
Stanojević, O. (1967). O karakteru države i prava Vizantije od VII do XI veka. Anali
PFB, Beograd.
Христу, П. (1994). Света Гора Атонска, Просвета, Београд
https://www.britannica.com/place/Tekirdag (датум приступа, 30.10.2017).
Published
2019-10-10