ОБАВЕЗЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ ПРЕМА КАРЕЈСКОЈ ЋЕЛИЈИ У СРЕДЊЕ ВЕКУ

  • Марија Копривица
Keywords: Карејска ћелија, Српска архиепископија, архиепископ Никодим, архиепископ Сава III, патријарх Никодим II, врховина, бир, Пећка епархија.

Abstract

Неколико средњовековних српских повеља помиње материјалне
обавезе Српскe архиепископијe и патријаршијe према Карејској ћелији. Рад обjашњава
порекло и природу материјалних давања према испосници Св. Саве Јерусалимског.
Такође, ближе се одређује временски оквир успостављања таквих односа. Анализа
података који указују да су архиепископи и патријарси имали право да прикупљају бир и
врховину са неких поседа, указују на постојање посебе епархије под дректом
јурисдикцијом поглавара Српске цркве у околини Пећи. Поред покушаја да се приближно
одреде оквири деловања такве епархије разматрана је и корелација са хвостанским
црквеним центром.

References

Богдановић Димитрије (прир.) (1986): Свети Сава, Сабрани списи, Стара
српска књижевност у 24 књига, књ. 2, Београд, Српска књижевна задруга.
Богдановић Димитрије (прир.) (1986): Шест писаца XIV века, Григорије Рашки,
Јаков Серски, Силуан, непознати Светогорац, монах Јефрем, Марко Пећки, Стара
српска књижевност у 24 књига, књ. 10, Београд, Српска књижевна задруга.
Даничић Ђура (прир.) (1860): Живот Светога Саве, Доментијан (Теодосије),
Београд, Друштво српске словесности.
Даничић Ђура (прир.) (1865): Живот Светога Симеуна и Светога Саве,
написао Доментијан, Београд, Државна штампарија.
Живковић Бранислав (1985): Жича, цртежи фресака, Београд.
Живојиновић Драгић (2002): Хрисовуља цара Стефана Душана келији Светог
Саве Јерусалимског у Кареји, Стари српски архив 1, 69-78.
Живојиновић Драгић (2003а): Повеља братског сабора манастира Хиландара
о аделфатима за Карејску келију Светог Саве Јерусалимског, Стари српски архив 2 14-
54.
Живојиновић Драгић (2005): Акт архиепископа Никодима I за Келију Светрог
Саве Јерусалимског у Кареју, Стари српски архив 4, 23-50.
Живојиновић Драгић (2006): Интерполисана хрисовуља краља Милутина за
Карејску келију светога Саве Јерусалимског, Стари српски архив 5, 11-44
Живојиновић Драгић (2008а): Скопска хрисовуља цара Душана за келију
Светог Саве Јерусалимског у Кареји (Хил 31), Стари српски архив 7, 59-70
Живојиновић Драгић (2008б), Велика прилепска хрисовуља цара Стефана
Душана Карејској келији Светог Саве (Хил 149), Стари српски архив 7, 71-90.
Ивић Павле, Грковић Милица (1976): Дечанске Хрисовуље, Београд
Јовановић Томислав (прир.) (1998): Свети Сава, Сабрана дела, Београд.
Јухас-Георгијевска Љиљана (прир.) (1999): Стефан Првовенчани, Сабрана
дела - Стара српска књижевност у 24 књиге, књ.3, Београд, Српска књижевна задруга.
Карејски типик (1985): Карејски типик Светог Саве, фототипско издање,
прир. Д. Богдановић, Београд, САНУ, НБС, Матица српска.
Мирковић Лазар (прир.) (1939): Списи светога Саве и Стевана Првовенчаног,
Београд .
Мошин Владимир, Ћирковић Сима, Синдик Душан, (прир.) (2011): Зборник
средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника
1186-1321. године, Београд, САНУ
Новаковић Стојан (прир.) (1912): Законски споменици српских држава средњег
века, Београд.
Ћоровић Владимир (прир.) (1928): Списи Св.Саве, прир. Ћоровић Владимир,
Београд -Сремски Карловци, Српска краљевска академија.
Хиландарски типик (1995): фототипско издање, рукопис Chil АS156, прир.
Димитрије Богдановић, Београд, Народна библиотека Србије, Завод за међународну
научну, просветну, културну и техничку сарадњу.
Алексић Владимир, Копривица Марија (2014): Црква Христа Спаситеља (дом
Спасов) у Жичи и Српска црква у средњем веку, Беогрдски историјски гласник 5, 71-91.
Благојевић Милош (2006): Поседи манастира Хиландара на Косову и
Метохији (12-15. век), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства.
Грујић Радослав (1935): Царица Јелена и ћелија Св.Саве у Кареји, Гласник
скопског научног друштава 14, 43-57.


517

Ђурић Војислав, Ћирковић Сима, Кораћ Војислав (1990): Пећка патријаршија,

Београд.

Живојиновић Драгић (2002): Хрисовуља Стефана Уроша II Карејској келији
Светог Саве из 1317/1318. године и однос келија –манастир у светлу аделфата,
Прилози КЈИФ 68-69, 111-123.
Живојиновић Драгић (2003б): Карејске хрисовуље Стефана Душана,
Историјски часопис 50, 33-51.
Живојиновић Драгић (2011): Архиепископ Никодим I, Историјски часопис 60,
97-112.
Живојиновић Мирјана (1986): Документи о адрефатима за Карејску келију
Светог Саве, Зборник радова Византолошког института 24-25, 385-396.
Живојиновић Мирјана (1972): Светогорске келије и пиргови у средњем веку,
Београд, Византолошки институт.
Живојиновић Мирјана (2012): Акти сабора у Крупиштима, Глас САНУ
одељење историјских наука 16, 99-113.
Живојиновић Мирјана (1998): Историја Хиландара I, Византолошки институт.
Зарковић Божидар (2002): Хотачка метохија, Лепосавић-Косовска Митропица
Зарковић, Божидар (2007): Завештање епископа Марка, Духовност писане
културе Срба у контексту културе балканских Словена, Приштина – Лепосавић, 193-
206.
Јањић Драгана (2009), Подаци за историју Хвостанске епископије, Баштина26,
Приштина –Лепосавић, 183-194.
Копривица, Марија (2012): Попови и протопопови Српске цркве у средњем веку,
Ниш, Центар за црквене студије-Филозофски факултет.
Копривица Марија (2016): Повеља цара Стефана Душана Хиландару за
забеле Понорац и Крушчицу и трг Книнац, Стари српски архив 15, 109-130.
Милаш Никодим (1902): Православно црквено право са тумачењем, Мостар.
Младеновић Срђан (2013): Крушевска метохија, Хиландарски посед у Хвосну,
Ниш, Центар за црквене студије.
Мошин Владимир (1938): Повеља краља Милутина Карејској ћелији из 1318,
Гласник Скопског научног друштва 19, 59-78.
Синдик Душан (1997): Повеље српских патријарха Саве, Спиридона и
Никодима, Хиландарски зборник 9, 99-117
Суботић Гојко (1982): Пећки патријарх и охридки архиепископ Никодим,
Зборник радова византолошког института 21, 213-236
Трифуновић Ђорђе (1961): Ко је састављач аренге повеље краља Милутина
1317/1318?, Прилози КЈИФ 27, 3-4, 243-244
Ћирковић, Сима (2001): Српске Notitiae Episcopatuum, Споменица епископу
Шумадијском Сави, Нови Сад, 199-207.
Ћирковић Сима (1991): Библиографија краља Милутина у улијарској повељи,
Зборник Архиепископ Данило II и његово доба, ур. Војислав Ђурић, Београд, 53-68.
Ћоровић Владимир (1938): Хиландарски аделфати за Кареју, Прилози КЈИФ
18, 1-2, 334-341.
Шкриванић, Гавро (1952-1953): Жичко епархијско власелинство, Историјски
часопис 4, 147-172.
Шкриванић Гавро (1970): Хвосно у средњем веку, Зборник Филозофског
факултета 11/1, 331-335.
Published
2019-10-10