ECCLESTIA ET RELIGIOSA. СРПСКИ МИТРОПОЛИТИ И АУСТРИЈСКА ВЛАСТ У СРБИЈИ 1718-17391

  • Милош Ђорђевић
Keywords: Митрополити, 18. век, Хабзбуршка монархија, религија, школство

Abstract

Питање привилегија које је српска црква имала у оквирима
Хабзбуршке монархије било је актулено током читавог 18. века. Тренутак Велике сеобе
народа под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем означио је почетак борбе српске
цркве за обезбеђивање привилегијалног статуса који су хабзбуршки владари
потврђивали различитим правним актима. У раду ће бити представљени веома важни
елементи те борбе у периоду аустријске управе у царској провинцији Краљевство
Србија уз помоћ необјављених извора аустријске провинијенције из Архива Србије и
Аустријског Државног архива у Бечу.Са аспекта контроле провинцијске управе, биће
расветљена аустријска политика по питању цркве и религије.

References

Веселиновић, Рајко (1984):Војна крајина у Србији 1718-1739. Београд:Зборник
Историјског музеја Србије, 21, 5-42.
Гавриловић, Владан (2006): Исаија Ђаковић. Архимандрит гргетешки, епископ
јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник Матице српске за историју 74, Нови
Сад: Идеал, 7-37.
Гавриловић, Славко (1991): О борби Срба у Хабсбуршкој Монархији за
политичко-територијалну аутономију (1690-1850), Зборник Матице српске за историју
43, Нови Сад: Матица Српска, 7-24.
Грујић, М.Радослав (1910): Прилози за историју српских школа у првој половини
XVIII века, Београд: Споменик Акад. XLIX.
Грујић, М. Радослав (1910):Прилози за културну историју српског народа.
Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 100-152.
Ђорђевић, Јован (1861): Радња Благовештенског сабора народа србског у
Срмским Карловцима 1861. Нови Сад: Епископска књигопечатња.
Ђорђевић, С.Живојин (1950): Школа и просвета у Србији 1700–1830,
Београд:БИГЗ.
Кириловић, Димитрије (1929):Српске основне школе у Војводини у 18. веку,
Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Костић, Мита (1958): Култ Петра Великог код Руса, Срба и Хрвата у XVIII
веку, Београд: Историјски часопис СКА, VIII.
Langer, Johann (1889):Serbien unter der kaiserlichen Regierung (1717-1739),
Mittheilungen des k.und k. Kriegsarchivs, neue Folge, 3, Wien: Kriegsarchiv.
Leeb, Rudolf (2003): Geschichte des Christentums in Österreich: Von der Spätantike
bis zur Gegenwart. Vienna: Verlag Carl Überreuter.
Мирковић, Лазар (1931): Старине фрушкогорских манастира: најлепше дело о
прекрасним старинама фрушкогорских манастира, Београд: Нова зора, Одељење за
националну књижевност издавачке књижарнице Геце Кона.
Микавица, Дејан (2011): Српско питање на угарском сабору 1690-1918. Нови
Сад: Филозофски факултет.
Petrović, Marija (2012): Austrian Enlightenment the Ortodox Way. The Church
Calendar of the Habsburg Serbs and the Josephinist Reforms. In: H. Heppner, E. Posch (Eds.),
Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Ortodox World in the
Eighteenth and Nineteenth Centuries. Bochum: Winkler Verlag, 45-54.
Поповић, Ј. Душан (1952):Срби у Будиму од 1690 до 1740. Београд: Српска
књижевна задруга.
Поповић. Душан (1950):Србија и Београд од пожаревачког до београдског
мира 1718-1739 године, Београд: Српска књижевна задруга.
Поповић Марко, Тимотијевић Мирослав, Ристовић Милан (2011): Историја
приватног живота у Срба. Београд: Клио.
Руварац, Димитрије (1905):Грчка школа у Београду, Сремски Карловци: Српски
Сион.
Руварац, Димитрије (1910):Писма Максима Суворова, руско-српског учитеља и
митрополита Мојсија Петровића, Београд: Споменик СКА, 43.
526

Сечански, Живан (1940):Једна класификација српске основне школе у Сент-
Андреји из 1798. године, Нови Сад: ГИДНС, 199-201.
Тимотијевић, Мирослав (2006):Рађање модерне приватности, Београд: Клио.
Точанац Радовић, Исидора (2011): Резолуција цара Карла VI из 1720. године,
Мешовита грађа (Miscellanea) 32, Београд, 243-254.
Точанац, Исидора (2007):Београдска и Карловачка митрополија. Процес
уједињења 1719-1731, Историјски часопис 55, Београд, 201-217.
Хасанагић, Едиб (1974):Историја школа и образовања код Срба, Београд:
Историјски музеј СР Србије.
Heppner, Harald (2010): The Habsburg Model of Modernised Society in the Time of
Enlightenment. In: P. Mitev (i dr.) Empires and Peninsulas.Southeastern Europe between
Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Berlin: Lit Verlag, 137-142.
Heppner, Harald (2015): Aufstieg zur Provinz Essayistische Überlegungen zum
Donau-Karpatenraum. In: H. Heppner, M. Miladinović Zalaznik, Provinz als Denk- und
Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, Wien: Peter Lang.
Швикер, Јохан Хајнрих (1998): Политичка историја Срба у Угарској. Нови Са:
Матица Српска.
Published
2019-10-10