ЗАКОН О ЦРКВЕНИМ ВЛАСТИМА ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ ИЗ 1862. ГОДИНЕ

  • Сара Митић
Keywords: Црква, духовне власти, Србија, конзисторија, архијереј, сабор

Abstract

Законској регулативи духовних власти у нашој државно-правној
историографији није дат адекватан простор. Циљ овог чланка је да, најпре кратким
приказом историјског развоја црквене правне регулативе, а потом анализом Закона о
црквеним властима из 1862. године укаже на важност овог законодавства и његово
место у развоју српског права и државе. Такође има за циљ да упоредним приступом да
слику свеукупности законодавства Србије у време кнеза Михаила и места устројства
духовних власти у њој, као и да, кроз поређење Устројенија духовних власти из 1847.
године и Михаиловог Закона о црквеним властима, укаже на промене и тенденције
правца државног развоја Србије.

References

ИзвориСборник закона и уредба и уредбени указа у Књажеству србском од 1-ог
јануара 1847 до конца декембра 1848.
Сборник закона и уредба издан у Књажеству Србији у Београду 1863.ЛитератураДучић, Нићифор (1894): Историја српске православне цркве, Београд: Државна
штампарија
Јовановић, Слободан (1990): Сабрана дела 3, Београд: БИГЗ
Караџић, Вук (1960): Први и други српски устанак – Живот и обичаји народа
српског, Нови Сад: Матица српска
Новаковић, Драган (2008): Начертаније о духовним властима као први закон о
православној цркви у Србији, Историјски часопис, 197–217, Београд: Историјски
институт
Ранђеловић, Небојша (2008): Историја права II – Основи српске историје права,
Ниш: Свен
Ранђеловић, Небојша, Миљана Тодоровић-Крстић (2009): Одабрани извори из
државноправне историје јужнословенских народа, Београд: Завод за уџбенике
Слијепчевић, Ђоко (1991): Историја Српске православне цркве, Београд: БИГЗ
Стојичић, Слободанка (2002): Државноправна историја српског народа –
историјске свеске, Ниш: Спектар
Швабић, Павле (1903): Прилози за историју српске цркве: К питању о
аутономији српске цркве, Београд: Гласник Православне цркве у Краљевини Србији за
1903.
Published
2019-10-10