О ЈЕРЕСОНИМИМА У ЗАКОНОПРАВИЛУ СВЕТОГ САВЕ (1219)

  • Зорица Никитовић
Keywords: Законоправило Светог Саве, српскословенски језик, лексичко- семантичка група zqlovyri], јересоним, творбено-семантичка анализа.

Abstract

Лексички терминосистем најобимније и једне од најзначајнијих
књига српске рукописне и културне традиције Законоправила Светог Саве (1219) веома
је богат именовањима различитих јеретичких покрета и формација који су у првим
вијековима хришћанства потресали правовјерну Цркву. У раду се даје преглед
јересонима, назива за јерес који образују лексичко-семантичку групу zqlovyri] унутар
семантичког поља вјере у Законоправилу Светог Саве. Творбено-семантичка анализа
ових лексичких јединица (грчких корелата) врши се према критеријуму мотивне ријечи.
Осим преовлађавајуће мотивације личним именом јересоначелника, мањи број назива
настао је кондензовањем лексичких, синтагматских и синтаксичких јединица. Циљ
истраживања је да се, идући у сусрет осамстогодишњици самосталности Српске
православне Цркве, оформи регистар јересонима садржаних у Законоправилу Светог
Саве и утврди који типови језичких конструкција леже у њиховој творбеној структури.

References

Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека (2013),
фототипија, Приређивачи: проф. др Станка Стјепановић и јеромонах Серафим (Глигић).
„ДАБАР“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске.
П: Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека (2015) ‒ превод,
Слободан Продић, Братство манастира Добрунска Ријека и Станка Стјепановић.
„ДАБАР“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске.
Законоправило или номоканон Светог Саве. Иловички препис 1262. година,
фототипија. Приредио и прилоге написао Миодраг М. Петровић, Горњи Милановац:
Дечје новине, 1991.
Законоправило Светога Саве 1. Приредили и превели: Миодраг М. Петровић и
Љубица Штављанин-Ђорђевић. Београд: Историјски институт, 2005.ЛитературaБрија, Јован (1977): Речник православне теологије. Београд: Хиландарски фонд
Богословског факултета СПЦ.
Буйленко, И.В. (2012): Лексико-семантические объединения слов. Электроный
научно-образовательный журнал ВГСПУ „Грани познания“ №5(19) Декабрь 89‒92,
www.grani.vspu.ru
Вендина, И. (2002): Средневековый человек в зеркале старославянского языка.
Москва: Индрик.
Вялкина, Л. В. (1964): Сложные слова в древнерусском языке в отношении к
языку греческого оригинала (на материале Ефремовской кормчей). Исследовани по
историческо лексикологии древнерусского языка. Москва, 94−117.
Вялкина, Л. В. (1966): Греческие параллели сложны х слов в древнерусском
языке XI-XIV вв. Лексикология и словообразование древнерусского языка. Москва:
Издательство „Наука“, 54−188.
Гинзбург Е. Л. (2010): Словообразование и синтаксис. Москва: Книжный дом
„Либроком“.
Горюшина Р.И. (2002): Лексика христианства в русском языке (системные
отношения прямых конфессиональных и производных светских значений слов). канд.
фил. наук. Волгоград.
Грковић-Мејџор, Јасмина (2001): Питања из старословенске синтаксе и
лексике. Лингвистичке свеске 1. Нови Сад: Филозофски факултет.
ЕП 2002: Енциклопедија православља I‒III. Београд: Савремена
администрација.
Драгићевић, Рајна (2007): Лексикологија српског језика. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Еп. Атанасије, (Јевтић) (1984): Патрологија, друга свеска, Источни Оци и
писци 4. и 5. века од Никеје до Халкидона 32−451, Православни богословски факултет,
Београд.
Еп. Атанасије, (Јевтић) (2015): Патрологија 1, Црквени Оци и писци прва три
века историје Цркве, Епископије: Захумско-Херцеговачка, Западно-Америчка и
Православни Богословски факултет Београдског универзитета, Београд-Требиње-Лос
Анђелес.
Казакова, Г.А. (2016): Сакральная лексика в системе языка. Москва изд.кду,
22−23.
Мајендорф, Јован (2008): Увод у светоотачко богословље (Извод с предавања).
Патристичка библиотека. Врњачка бања: Пролог.


722

Моросо-Флорес, А. К. (2012): К вопросу о семантической классификации
религиозной лексики французского языка. Молодой учениый, № 12.
Мошин 1953: V. Mošin, Dr Sergije Troicki, Kako treba izdati Svetosavsku krmčiju
(Nomokanon sa tumačenjima). Srpska akademija nauka, Spomenik CII, Odeljenje drustvenih
nauka, Nova serija 4, Beograd 1952, 144 str. I 10 tablica sa 20 reprodukcija, Slovo, časopis
Staroslavenskog instituta, prikaz, No 2, rujan 1953, 57‒67.
Никитовић, Зорица (2014): Сложенице у оригиналним српскословенским
дјелима сакралног карактера, Бања Лука: Филолошки факултет.
Никитовић, Зорица (2018а): Рецепција Законоправила Светог Саве (1219),
Зборник са Научног скупа Наука и стварност, Филозофски факултет Универзитета
Источно Сарајево (у штампи).
Никитовић, Зорица (2018б): Семантичко поље вјере, pravovyri] (православља) и
zqlovyri] (јереси), у Законоправилу Светогa Саве (1219), Зборник са Научне
конференције Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума одржане
19-20. јуна 2017. године у Андрићевом институту у Андрићграду у Вишеграду (у
штампи).
О Законоправилу (2013). О Законоправилу Светог Саве. Поговор фототипског
издања Сарајевског преписа Законоправила из XIV вијека, Станка Стјепановић и
јеромонах Серафим (Глигић), XIX‒XXIII.
Петровић, Миодраг М. (2002): „Свети Сава као састављач и преводилац
Законоправила – српског номоканона“ Историјски часопис; књ. XLIX , 27‒45.
Поповић, Радомир В. (2007): Васељенски сабори, одабрана документа.
Богословско-историјске студије, књига 4. Београд: Академија српске православне Цркве
за уметности и консервацију.
Поповић, Радомир (2004): Појмовник црквене историје, Београд: Bookbridge.
Преп. Јустин (2003): Преподобни отац Јустин. Догматика православне цркве I.
Сабрана дела Светог Јустина Новог у 30 књига, књ.17. Београд: Задужбина „Свети
Јован Златоуст“ аве Јустина Ћелијског и манастир Ћелије код Ваљева.
РГЦ (2003): Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели. Скопје:
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков.“
Родић, Никола (1985): Крмчија као извор нове лексике. Научни састанак
слависта у Вукове дане 14/1, 79−85.
Сајловић, Мирко (2017): Свети Епифаније Кипарски као јересиолог. Фоча:
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког.
Соловјев, В. Александар (1932): Светосавски номоканон и његови нови
преписи, Братство XXVI, 21‒43.
Троицки, Сергије В. (1952): Како треба издати Светосавску Крмчију
(Номоканон са тумачењима). Споменик CII, Нова серија 4, Београд: Српска академија
наука, Одељење друштвених наука.
Ћоровић, Владимир (2010): Предговор (Уз списе Св. Саве) у: Свети Сава,
приредио Т. Јовановић. Десет векова српске књижевности, књ. 1, Нoви Сад: Издавачки
центар Матице српске, 153‒193.
Филин, Ф. П. (2008): О лексико-семантических группах слов // Очерки по
теории языкознания. Избранные труды. М.: Бослен,. С. 221–234.
Цейтлин, Р. М. (1977): Лексика старославянского языка. Москва: Издательство
„Наука“.
Reinhart 1985: Johannes Reinhart. Leksički slojevi u svetosavskoj Krmčiji. Naučni
sastanak slavista u Vukove dane, 14/1, 67−78.
George Yule, Pragmatics, Oxford: Oxford University Press, 1996, 3−16.
Published
2019-10-10