СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И МОДЕРНА ДРАМА

  • Маја Д. Стојковић
Keywords: Историја, мит, натчовек, мотив зле туђинке, Салома, жртва, утопија, светлост–тама, смрт–вечност, идеја телесности

Abstract

Рад сагледава начин инкорпорирања српско-византијског наслеђа у
нашу модерну драму кроз све стваралачке прелазе и преображаје. Уз коришћење
књижевноисторијских, књижевнотеоријских и културолошких метода, на примеру
Краљеве јесени Милутина Бојића, показаће се да су наши писци епохе модерне трагање
за суштином и смислом неретко проналазили у прошлим епохама, од којих је за писце
20. века међу најинспиративнијим била епоха српског средњег века. Однос према овој
епохи и њеном духовно-културном наслеђу представља важан сегмент у тежњи ка
успостављању целовитости при изградњи националног идентитета и исто тако
говори о преображају традиционалног у модерно, чиме се означава и извесни
континуитет националног бића конституисан на српско-византијском наслеђу као
„чињеници сопствене књижевне историје“. Стога ће се у раду показати и како се на
подлози историје и мита обликују модерне идеје заступљене на европској литерарној и
културној сцени у првим деценијама 20. века.

References

Аверинцев, Сергеј С. (1982): Поетика рановизантијске књижевности, прев.
Драгољуб Недељковић, Марија Момчиловић. Београд: Српска књижевна задруга.
Батај, Жорж (2009): Еротизам, прев. Иван Чоловић. Београд: Службени
гласник.
Бојић, Милутин (1987): „Краљева јесен“, у: Изабране драме. Београд: Нолит.
Бојић, Милутин (1978): „Наша драма“, у: Сабрана дела Милутина Бојића, књ.
3, Проза I, прир. Гаврило Ковијанић. Београд: Народна књига.
Бојић, Милутин (1978). „Салома у уметности“, Сабрана дела, књ. 3, Проза I.
Београд: Народна књига.
Бојић, Милутин. „Тако је говорио Заратустра (написао Ф. Ниче, превео др
Милан Ћурчин)“, у: Дневни лист, бр. 278, Београд, 9. октобар 1911.
Бошковић, Драган (2013): „Византија: идентитет или утопија историје српске
књижевности“, у: Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 73–79.
Винавер, Станислав (1991): Европа у врењу, прир. Петар Милосављевић. Нови
Сад: Дневник.
Делимо, Жан (1987): Страх на Западу (од XIV до XVIII века), II. Нови Сад:
Књижевна заједница Новог Сада.
Де Ружмон, Дени (2011): Љубав и Запад, прев. Милан Комненић. Београд:
Службени гласник / Карпос.
James, Liz (1997): Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium. London:
Routledge.
Јерков, Александар (2013): „Пад Византије и диогенијска нонтологија, део
први“, у: Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 21–35.
Јерков, Александар (2013): „Пад Византије и српска поетика, део други“, у:
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века.
Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 143–162.
Ковијанић, Гаврило (1997): Живот и рад Милутина Бојића. Београд: Научна
књига.
Лалић, Иван В. (1997): О поезији, прир. А. Јовановић. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Лалић, Иван В. (1974): „Милутин Бојић“, Изабрана дела. Београд: Народна
књига.
Марјановић, Петар (2000): „Слика једног историјског тренутка (Милутин Бојић:
,,Краљева јесен“, 1912)“, Драмски писци XX столећа, друго допуњено издање. Београд:
Факултет драмских уметности.
Meyendorff, J. (1990): Christian Marriage in Byzantium: The Canonical and
Liturgical Tradition. Washington: Dumbarton Oaks Papers.
Mirrer, Louise (1999): Women’s Representation in Male-Authored Works of the
Middle Ages. Women in Medieval Western European Culture, edited by L. E. Mitchell, New
York and London.
Мошин, Владимир (1977): „Балканската дипломатија и династичките бракови
на кралот Милутин“, Споменици за средновековната историја на Македонија, том II,
Скопје.
Несторовић, Зорица (2007). Богови, цареви и људи. Београд: Чигоја штампа.


788

Николић, Часлав В. (2013): „ФИАТ: Динамички идентитет створеног у
византијској теологији и старој српској књижевности“, у: Византија у (српској)
књижевности од средњег до двадесет и првог века. Крагујевац: Филолошко-уметнички
факултет, 81–100.
Острогорски, Георгије (1998): Историја Византије. Београд: Народна књига /
Алфа.
Павићевић, Јована С. (2013): „Ритуал, сценска игра и литургијска драма“, у:
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, ур.
Драган Бошковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 269–283.
Павловић, Миодраг (1973): „Милутин Бојић“, у: Српска књижевност у
књижевној критици, едиција Драма. Београд: Нолит, 356–358.
Поповић, Александар В. (1998): „Мотив Федре и Хиполита у Житију Стефана
Дечанског Григорија Цамблака“, Зборник радова Византолошког института, XXXVII,
Београд: Византолошки институт САНУ.
Поповић, Јован Стерија (2001): „Карактеристика Стефана краља Дечанског“, у:
Критике, полемике, писма. Вршац: КОВ.
Поповић, Тања (2001). „Српскословенско наслеђе и новија српска поезија“.
Словенско средњовековно наслеђе. (Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу),
ур. Зорица Витић, Томислав Николић, Ирена Шпадијер. Београд: Чигоја штампа.
Радуловић, Марко (2015). Српсковизантијско културно наслеђе у српској
поезији друге половине двадесетог века (Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир
Симовић, Иван В. Лалаић). Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет.
Секулић, Исидора (1974): „Милутин Бојић“, у: Изабрана дела. Београд:
Народна књига.
Сонди, Петер (2008): Студије о драми, прев. Томислав Бекић. Нови Сад:
Orpheus.
Томин, Светлана (2007): Књигољубиве жене средњег века. Нови Сад:
Академска књига.
Томин, Светлана (2011): Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад:
Академска књига.
Ћоровића, Владимир (1927): Предговор у: Милутин Бојић, Песме и драме.
Београд: Српска књижевна задруга.
Ћоровић, Владимир (1974): „Милутин Бојић“, у: Изабрана дела. Београд:
Народна књига.
Христић, Јован (1987): Предговор у: Милутин Бојић, Изабране драме. Београд:
Нолит, 5–29.
Цамблак, Григорије (1989): „Живот и подвизи светога великомученика међу
царевима Стефана српскога“, Књижевни рад у Србији, прир. проф. др Дамњан
Петровић. Београд: Просвета / СКЗ.
Published
2019-10-10