ДУХОТВОРНА КЊИЖЕВНА МИСАО СИНИШЕ КОРДИЋА

  • Ненад Кебара
Keywords: модернизам, духотворно, религија, народни дух, мит, идеализам, божанствено, духовни ум

Abstract

Књижевни и уметнички прегледи сагледавају период прве
четвртине двадесетог века као антагонизам модернистичких тенденција према
традицији позитивизма у европском и у српском стваралаштву. Тај однос два
концепта је најуочљивији јер су га чинили бројни актери, као и због превласти
рационално-апстрактне мисли Запада у српској реалности; наш је задатак овде да
покажемо да је између те две истородне струје код Срба опстојавала сасвим
различита, жива и аутохтона мисао, онтогенетски сродна иманентној руској духовној
стварности, једнако удаљена и од позитивизма и од модернизма. Један од њених
идеолога био је Синиша Кордић. Иако није оставио заокружену естетику, у бројним
есејима је понудио дубоке увиде у стварање и у природу националног духа,
претпостављајући пресудан значај живог духовног искуства преузимању рационалних
концепата.

References

ИзвориKordić, S. (1921а): Književni pregled: Gustav Krklec. – Srebrna cesta; Beograd:
Svetski pregled, 4, 16-17.
Kordić, S. (1921b): Književni pregled: D. J. Filipović. – Kosovski božuri, Gustav
Krklec. – Beskućnici, Svetislav Stefanović. – Uzbuna kritike i moderna, Beograd: Svetski
pregled, 7, 10.
Kordić, S. (1921c): Slučaj Augustina Ujevića, Beograd: Svetski pregled, 1, 10-13.
Kordić, S. (1921d): Sima Pandurović pesnik, Beograd: Svetski pregled, 6, 7-9.
Kordić, S. (1921e): Književni pregled: M. Crnjanski. – Dnevnik o Čarnojeviću,
Beograd: Svetski pregled, 8, 12-13.
Kordić, S. (1921f): Književni pregled: Uredništvo Misli. – Antologija najnovije lirike,
Niko Bartulović. – Ivanjski krijesovi, Beograd: Svetski pregled, 3, 17-18.
Kordić, S. (1921g): D. S. Pijade. – Strast, Beograd: Svetski pregled, 2, 13-14.
Kordić, S. (1921h): Kritička razmišljanja, Beograd: Svetski pregled, 5, 5-6.
Kordić, S. (1921i): Kritička razmišljanja, Beograd: Svetski pregled, 6, 15.
Kordić, S. (1921j): Kritička razmišljanja, Beograd: Svetski pregled, 7, 9-10.
Кордић, С. (1924а): Уметност и неуметност, Београд: пишчево издање
Кордић, С. (1924b): Два месеца у југословенском Сибиру од г. Драгише Васића
у: Кордић, С. (1924а): 115-128.
Кордић, С. (1926а): Наша најбоља ратна приповетка, Нови Сад: Летопис
Матице српске, CCCX/2-3, 376.
Кордић, С. (1926b): Поезија Божидара Ковачевића, Београд: Политички
гласник, 35, 13-14.
Кордић, С. (1926c): Две збирке приповедака, Београд: Политички гласник,
38/39, 15-16.
Кордић, С. (1926d): Нова збирка Ујевићева, Београд: Политички гласник, 42/43,
с. 18-19.
Кордић, С. (1926e): Нова збирка песама, Београд: Политички гласник, 44, 11-12.
Кордић, С. (1928а): Поводом песама Милете Јакшића, Нови Сад: Летопис
Матице српске, CCCXVI/3, 423.
Кордић, С. (1928b): Уметничка вредност Горског вијенца, Београд: Претеча, I,
53-55.
Кордић, С. (1930а): Синиша Кордић, Један поглед на развој српске
књижевности, Београд: Народна одбрана, 28, 438-440.
Кордић, С. (1930b): Синиша Кордић, Један поглед на развој српске
књижевности, Београд: Народна дбрана, 30, 470-473.
Кордић, С. (1931а): О поезији Владислава Петковића – Диса, Београд: Народна
одбрана, 6, 19.
Кордић, С. (1931b): Један поглед на развој српске књижевности, Београд:
Народна одбрана, 12, 186-187.
Кордић, С. (1931c): Један поглед на развој српске књижевности, Београд:
Народна одбрана, 23, 370-371.
Кордић, С. (1931d): Један поглед на развој српске књижевности, Београд:
Народна одбрана, 28, 457.
Кордић, С. (1931e): Синиша Кордић, Један поглед на развој српске књижевно-
сти, Београд: Народна одбрана, 29, 472-473.
Кордић, С. (1931f): Један хрватски песник, Београд: Народна одбрана, 34, 550-
552.
Кордић, С. (1931g): Један поглед на развој српске књижевности: О
верзификацији, Београд: Народна одбрана, 35, 567-568.
Кордић, С. (1933а): О правим ствараоцима и карактеру стварања уопште,
Београд, Правда, 10389, 17.
Кордић, С. (1933b): Приповетке и басне од Милана Вукасовића (Издање Српске
књижевне задруге, 242 коло, 1933. године), Београд: СКГ, књ. XL/6,443-445.
Кордић, С. (1934а): О поезији Данице Марковић, Београд: Пут, 5, 287-289.
Кордић, С. (1934b): Стихови Велимира Живојиновића: (V. Massuka), издање
Српске књижевне задруге, 246, Београд: СКГ, XLIII/6, 447-451.
Кордић, С. (1935а): Н. Бартуловић: Јадранска антологија, Београд: СКГ,
LXVI/2, 139-141.
Кордић, С. (1935b): Милета Јакшић: Мирна времена, Српска књижевна
задруга, 253, коло XXXVIII, Београд, 1935, Београд: СКГ, LXVI/7, 541-544.


822

Кордић, С. (1936а): Један наш трансцендентални песник (Душан Срезојевић),
Београд: Хришћанска мисао, 12, 172-174.
Кордић, С. (1936b): О лирици г-ђе Десанке Максимовић, предавање одржано 31.
јануара 1936. на Коларчевом универзитету,Београд: СКГ, LXVII/4, 305-307.
Кордић, С. (1936c): Поводом „Антологије српске лирике“, предавање одржано
на радију 7. октобра 1936. године, Београд: СКГ, LXVII/6, 387-390.
Кордић, С. (1936d): Песме Стевана Луковића и Велимира Рајића. С предго-
вором Ж. Милићевића (Срп. књиж. задруга), Београд: СКГ, LXVII/8, 626-628.
Кордић, С (1937а): О Хамлету, Београд: Хришћанска мисао, 2, 20-22.
Кордић, С. (1937b): О поезији Владислава Петковића Диса – поводом
двадесетогодишњице смрти, Београд: СКГ, LI/3, 185-190.
Кордић, С. (1937c): О неколиким патриотским песмама наших песника из
последњих ратова, Београд: Хришћанска мисао, 6-7, 87-90.
Кордић, С. (1937d): О правој поезији, Београд: Хришћанска мисао, 9-10, 132-
134.
Кордић, С. (1938а): Став Ракићев, Београд: СКГ, LIV/6-7, 441-443.
Кордић, С. (1938b): Љубомир Недић (Осамдесетогодишњица рођења),
предавање одржано на Радију 1. X 1938, Београд: СКГ, LV/6, 437-443.
Кордић, С. (1939а): Лирика Ђуре Јакшића – Шездесетогодишњица смрти,
Београд: СКГ, LVI/3, 183-187.
Кордић, С. (1939b): Форма и садржина књижевног дела: наш књижевни
проблем пре свију, Београд: Правда, бр. 12593, 19.
Кордић, С. (1939c): Милица Јанковић, Београд: СКГ, LVIII/3, 151-158.ЛитератураBahtin, M.(1967): Problemi poetike Dostojevskog, Beograd: Nolit
Бахтин, М. (1980): Марксизам и филозофија језика, Београд: Нолит
Бели, А. (2008): Смисао уметности, Београд: Логос
Bogavac, B. 2002: Pisanje je jedini način življenja, intervju sa Horhe Luisom
Borhesom u: Razgovori u Parizu, Beograd: Pešić i sinovi, 10-12.
Булгаков, С. (1991): Православље, Будва: Медитеран
Georgijević, K. (1927): Naša savremena književna kritika [U Srba i Hrvata],
Subotica: Književni sever, III, 10, 414.
Евдокимов, П.(2009): Христос у руској мисли, Света Гора Атонска: Манастир
Хиландар
Ђурић, М. Н. (1997): Љубав и лепота у Платона у: Философски списи,
Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том III, Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства, 415-443.
Eliot T. S. (1972): Tradicija i individualni talenat у: Марић Вуковић 1972: 286-293.
Kajtez, N. (2001): Demon Solovjova, Novi Sad: Stylos
Кебара, Н. (2016а): Одуховљеност историјског догађаја у драмском песништву
Синише Кордића – драма Краља Стефана и Цара Душана, Зборник са Научног скупа
Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, ур. Срђан Словић,
Лепосавић: Институт за српску културу, 83-97.
Кебара, Н. (2016b): Ненад Кебара, Роман мрачне (породичне) историје,
Зборник са Научног скупа Век српске голготе I-III, ур. Бранко Јовановић, Косовска
Митровица: Филозофском факултету у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, Књ. 2: Књижевност и језик, 115-136.


823

Кјеркегор, С. (1970): Појам стрепње, Београд: СКЗ
Kjerkegor, S. (1990а): Brevijar, Beograd: Moderna
Kjerkegor, S. (1990b): Dve rasprave [na koricama] Dve kratke etičko-religiozne
rasprave [у књижном блоку], Beograd: Grafos
Кончаревић, К.(2006): Језик и православна духовност, Крагујевац: Каленић
Kostić, L. 2010: Među javom i međ snom, Pesma kao zapisnik у: Petar Milosavljević,
priređivač, Teorijska misao o književnosti, prva knjiga, Beograd: Fakultet za strane jezike, 261-
263.
Лосев, А. (2000): Дијалектика мита, Београд: Zepter Book World
Лоски, Н. (2001): Бог и светско зло, Београд: Zepter Book World
Марић, И. (2002): Философија на истоку Европе, Београд, Плато
Marić, S. Vuković, Đ. (1972): Rađanje moderne književnosti, Poezija, Beograd: Nolit
Његош, П. П. (1983): Горски вијенац, Београд: СКЗ
Paz, O. (1979): Lira i luk, Beograd: Vuk Karadžić
Paund, E. (1972): [одломци] у : Марић Вуковић 1972: 276-286.
Петковић, Н. (1975): Језик у књижевном делу, Београд: Нолит
Петковић, Н. (2002): Поезија и критика, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и
наставна средства
Riz, V. (2004): Rečnik filozofija i religija, istočna i zapadna misao, Beograd: Dereta
Соловјов, В. (2001): Духовне основе живота, Смисао љубави, Београд: Бримо
Соловјов, В. (2002): Општи смисао уметности, Београд: Источник, 42, 42-54.
Топоров, В. Н. (1983): Пространство и текст // Текст: семантика и
структура, Сб. ст. АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики, Москва: Наука,
227-284.
Флоренски, П. (2007): Православље, Београд: Логос, Бримо
Франк, С. (2010): Недокучиво: онтолошки увод у философију религије, Београд:
Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета, Јасен
Шестов, Л. (1979): Достојевски и Ниче, Филозофија и трагедија, Београд:
Слово љубве
Шестов, Л. (1981): Добро у учењу грофа Толстоја и Ничеа, Београд: Књижевне
новине
Шестов, Л. (2002): Кјеркегор и егзистенцијална философија (Глас вапијућег у
пустињи), Београд: ПЛАТΩ
Шестов, Л. (2003): Умозрење и откривење, Религиозна философија Владимира
Соловјова и други чланци, Београд: ПЛАТΩ
Шестов, Л. (2006): Лав Шестов, На теразијама Јова, Београд: Логос, Бримо
Published
2019-10-10