ДОГРАДЊА АРХИТЕКТОНСКЕ САКРАЛНЕ БАШТИНЕ

Aрхитектонска, теоријска и етичка питања

  • Душко Кузовић
Keywords: Сакрални објекти, доградња сакралних објеката, конзервација архитектонских објеката, сакрална архитектура, етичка питања доградње сакралних објеката.

Abstract

Рушевине црквених грађевина на простору Косова и Меторхије
захтевају акцију конзерваторске службе на проучавању, обради, заштити, излагању, и
уподобљавању за туристичку презентацију и, посебно, за потребе вршења верске
службе. Живот на терену доноси захтеве да се рушевине, без обзира да ли постоји
довољна количина информација или не, обнове или дограде, на један од за
конзерваторску и архитектонску струку прихватљивих начина, како би се могли
користити за спровођење верских обреда. Прецизније, јавила се потреба да се
недостајући део објекта догради до стања погодног за вршење службе у свим
временским условима. Међутим, за конзерваторску струку рушевине, на које се
дограђује или обнавља недостајући део објекта, у себи носе одређени фундус
информација које је неопходно сачувати. Информације се односе на обликовне,
конструктивне и организационе особине споменика и приликом сваке интервенције
морају бити сачувани. Стога се, приликом опредељења форме, конструкције и
материјала дограђеног дела објекта, мора водити рачуна о оним елементима и
вредностима старог дела објекта који морају бити сачувани. Вредности старог дела
објекта, кроз нови део објекта, морају бити истакнуте и стављене у равноправан
положај са новим делом објекта. Овај рад је посвећен анализи горенаведених питања.

References

Bloszies Charles (Author), Hardy Hugh (Foreword) (2011) Old Buildings, New
Designs (Architecture Briefs), Princeton Architectural Press.
Bluestone Daniel (Author) (2010) Buildings, Landscapes, and Memory: Case Studies
in Historic Preservation, W. W. Norton & Company.
Brolin, B., (1983) Архитектура у контексту, Грађевинска књига, Београд, стр.
3-4.
Byard Paul Spencer (Author) (2005) The Architecture of Additions: Design and
Regulation, W. W. Norton & Company.
Caussarieu Alexandre, Gaumart Thomas (2013) Rénovation des façades : Guide à
l'usage des professionnels, Eyrolles.
Daniel Maudlin (Editor), Marcel Vellinga (Editor) (2014) Consuming Architecture:
On the occupation, appropriation and interpretation of buildings, Routledge.
David Karmon (Author) (2011) The Ruin of the Eternal City: Antiquity and
Preservation in Renaissance Rome, Oxford University Press.
Fairclough Graham (Editor), Harrison Rodney (Editor), Schofield John (Editor),
(2007) The Heritage Reader, Routledge.
Feilden Bernard (Author) (2003) Conservation of Historic Buildings, Routledge.
Feireiss L. (Editor), Klanten R. (Editor) (2009) Build On: Converted Architecture and
Transformed Buildings, Gestalten.
Frey Pierre (Author), Bouchain Patrick (Author) (2013) Learning from Vernacular:
Towards a New Vernacular Architecture, Actes Sud.
Glendinning Miles (Author) (2013) The Conservation Movement: A History of
Architectural Preservation: Antiquity to Modernity, Routledge.
Highfield Mr David (Author) (1990) The Construction of New Buildings Behind
Historic Facades, CRC Press.
Jukka Jokilehto (Author) (2002) History of Architectural Conservation, Routledge.
Kalman Harold (Author) (2014) Heritage Planning: Principles and Process,
Routledge.
Kostof Spiro (Author) (1993) The City Shaped: Urban Patterns and Meanings
Through History, Bulfinch;


866

Kostof Spiro (Author) (2005) The City Assembled: The Elements of Urban Form
Through History, Thames & Hudson.
Meadows Robert E. (Author) (1986) Historic Building Facades: A Manual for
Inspection and Rehabilitation, New York Landmarks Conservancy.
Munoz-Vinas Salvador (Author) (2004) Contemporary Theory of Conservation,
Routledge.
Orbasli Aylin (Author) (2007) Architectural Conservation: Principles and Practice,
Wiley-Blackwell.
Price Nicholas (Editor), Talley Jr. M. Kirby. (Editor), Melucco Vaccaro Alessandra
(Editor) (1996) Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage
(Readings in Conservation), Getty Conservation Institute.
Rabun J. Stanley, Kelso Richard, (2009) Building Evaluation for Adaptive Reuse and
Preservation, Wiley.
Rapoport Amos (Author) (1969) House Form and Culture, Prentice Hall;
Rapoport Amos (Author) (1977) Human Aspects of Urban Form: Towards a Man
Environment Approach to Urban Form and Design, Franklin Book Co;
Rapoport Amos (Author) (1990) History and Precedent in Environmental Design,
Springer;
Rapoport Amos (Author) (1990) The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal
Communication Approach, University of Arizona Press;
Rapoport Amos (Author) (2005) Culture, Architecture, and Design, Locke Science
Publishing Co., Inc.
Robert Bevan (Author) (2007) The Destruction of Memory: Architecture at War,
Reaktion Books.
Semes Steven W. (Author) (2009) The Future of the Past: A Conservation Ethic for
Architecture, Urbanism, and Historic Preservation, W. W. Norton & Company.
Stanley-Price, N, (ed.) (2007) Cultural Heritage in Postwar Recovery, Rome:
ICCROM.
Stipe Robert E. (Author) (2003) A Richer Heritage: Historic Preservation in the
Twenty-First Century, The University of North Carolina : The University of North Carolina
Press.
Stovel, H; Stanley-Price, N; Killick, R. (eds). (2005) Conservation of Living Religious
Heritage, Rome: ICCROM.
Stubbs John H. (Author) (2009) Time Honored: A Global View of Architectural
Conservation, Wiley.
Божић, Ј., (2004) Вријеме у простору, теорија и историја заштите
градитељског наслеђа, Бања Лука: Завод за уџбеника и наставна средства.
Вићановић-Драшкић, И. (2010) Технички и естетички пројект у британској
филозофској мисли, Теорија, број 1, стр. 99-108, Београд: Српско филозофско друштво.
Гропиус, В. (1919) Манифест Баухауса, Вајмар. Преузето: http://bauhaus-
online.de/en/atlas/das-bauhaus/idee/manifest. Приступљено 15.11.2013. године.
Димитријевић, М, (1986) Статичко конструктивни проблеми у заштити
градитељског наслеђа, Београд: Архитектонски факултет.
Иго, В., (1825) Рат рушитељима!, Париз. Преузето из: Шпикић, М., (2006)
Анатомија повјесног споменика, стр. 68, Загреб: Институт за повјесту умјетности.
867

Кузовић Д., Стојнић Н., (2013) Очување културне баштне у критичним
околностима кроз давање функције споменику (Проблеми и потенцијали на Косову и
Метохији) (коаутор), Међународни тематски зборник Традиција, промене и историјско
наслеђе, проблеми државности и националног идентитета на Косову и Метохији, стр.
355-363, Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина.
Ненадовић, С., (1980) Заштита градитељског наслеђа, Београд:
Архитектонски факултет.
Нешковић, Ј., (1986) Ревитализација споменика културе, Београд:
Архитектонски факултет.
Патријарх Павле (2010) Која су битна обележја православног храма, Црква и
уметност, Београд: Издавачка фонадација српске православне цркве.
Риго, Ж., (2002) Медији и културна баштина. Преузето из: Гласник друштва
конзерватора Србије, број 27, стр. 19-25, Београд: Друштво Конзерватора Србије.
Стовел, Х., (2004) Сакрално наслеђе у функцији: конзевација светог, извештај
са форума ИККРОМ-а одржаног под истим називом у периоду од 20-22. октобра 2003.
године у Риму, Гласник друштва конзерватора Србије, број 28, стр. 14-17, Београд:
Друштво Конзерватора Србије.
УНЕСКО, (1976) Препоруке које се односе на очување и савремену улогу
историјских простора; Преузето из: Јокилето, Ј., (2003) Конзевација између теорије и
праксе, Гласник друштва конзерватора Србије, број 27, стр. 9-13, Београд: Друштво
Конзерватора Србије.
Шупут, М. (1997) Континуитет култног места у архитектури у српским
земљама и у византијском свету, Зборник радова Византолошког института, (36), стр.
155-162, Београд: Византолошки институт САНУ.
Published
2019-10-10