КОСМОЛОШКО ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНО ТУМАЧЕЊЕ ПОЈМА εἰκών καὶ ὁμοίωσις У БОГОСЛОВЉУ ПИСАЦА АНТИОХИЈСКЕ ШКОЛЕ

  • Здравко Јовановић
Keywords: Икона, подобије, теолошка антропологија, структурално тумачење, космолошко тумачење, творевина, телесност, оприсутњавање Бога, технологија, свештенослужење

Abstract

Енигматични појмови „икона и подобије” из приповести о
стварању представљају полазну тачку јудеохришћанске антропологије која је утицала
на новозаветну мисао, али и на каснију патристичку мисао и савремену теолошку
антропологију. У тексту се истражују капацитети и узајамни однос структуралног и
космолошког тумачења карактеристичног за антиохијску богословску традицију.
Човекова способност словесног размишљања, способност апстрактног и симболичког
мишљења, слободне воље, моралне самосвести, самопревазилажења, емотивност,
освешћеност за духовне реалности, осећај за естетику, који карактеришу структурално
тумачење пореде се са човековом улогом и служењем које је Бог доделио човеку, а који
се тичу његовог представљања Бога унутар творевине, у смислу његовог управљања и
власти над свим осталим створеним живим бићима и над „свом земљом”. Упоређивање
се спроводи у контексту блискости оба начина тумачења изворном схватању
старозаветних писаца као и евентуалним конотацијама индивидуализма, раздвајања
човека и остатка творевине и импликацијама тумачења у богословској, литургијској,
политичкој и технолошкој пракси у координатама савремене културе.

References

Аристотел (2012): О души, Слободан Благојевић, прев. и комент., Београд:
ΠΑΙΔΕΙΑ.
Aristobulus Judaeus (1970): Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt Graeca,
Denis, A. M., ed., Leiden: Brill.
Aristotel (1992): Nikomahova etika, Ladan, Tomislav, прев., Zagreb: Hrvatska
sveučilišna naklada.
Aristoteles (19622): Ethica Nicomachea, Bywater, I., еd., Oxford: Clarendon Press.
Aristoteles (1967): De anima, Ross, W. D., еd., Oxford: Clarendon Press.
Clemens Alexandrinus (19603): Stromata, in: Stählin, Otto, et al., eds., Die
griechischen christlichen Schriftsteller 52(15), 17, Berlin: AkademieVerlag.
Didymus Caecus (1976): In Genesim, у: Didyme l'Aveugle. Sur la Genèse, Sources
chrétiennes 233 (P. Nautin, Editor: L. Doutreleau, прир.), Cerf: Paris.
Diodorus Tarsensis, Fragmenta ex Catenis in Genesin PG 33.
Gregorios Nyssenus (1858): De opificio hominis, in: Jacques, Paul Migne, еd.,
Patrologia Graeca 44, Paris: Imprimerie Catholique.
Gregorius Nazianzenus (1858): In theophania (Оrat. 38), in: Jacques, Paul Migne, еd.,
Patrologia Graeca 36, Paris: Imprimerie Catholique.
Irenaeus Lugdunensis, (1965): Adversus haereses 4, in: Rousseau, Adelin, ed., Sources
Chrétiennes 100, Paris: Cerf .
Irenaeus Lugdunensis, (1969): Adversus haereses 5, in: Rousseau, Adelin, ed., Sources
Chrétiennes 153, Paris: Cerf.
Irenaeus Lugdunensis, (1974): Adversus haereses 3, in: Rousseau, Adelin, ed., Sources
Chrétiennes 211, Paris: Cerf.
Joannes Chrysostomus (1862): In Genesim, in: Jacques, Paul Migne, еd., Patrologia
Graeca 53, Paris: Imprimerie Catholique.
Joannes Chrysostomus (1862): In Joannem, in: Jacques, Paul Migne, еd., Patrologia
Graeca 59, Paris: Imprimerie Catholique.
Joannes Chrysostomus (1860): In epistulam ad Colossenses, in: Jacques, Paul Migne,
еd., Patrologia Graeca 62, Paris: Imprimerie Catholique.
Origenes Alexandrinus (1968): Contra Celsum, in: Borret, Marcel, ed., Sources
chrétiennes 136, Paris: Cerf.
Оrigenes Alexandrinus (2011): In Genesim homilia 1.13.11-17, у: Peter Habermehl
(прир.), Die Homilien zum Buch Genesis (Origenes Werke mit deutscher Übersetzung. Band
1/2), Berlin & Boston: De Gruyter.
Origenes Alexandrinus (2017): De principiis, in: Behr, John ed. and transl., Origen, On
First Principles, Vol. 1, Oxford Early Christian Texts, Oxford: Oxford University Press.
Theodoret of Cyrus (2007): The Questions on the Octateuch Vol. 1. On Genesis and
Exodus (ревизија грчког текста из мадридског издања John F. Petruccione, превод на
енглески, увод и коментари Robert C. Hill), The Library оf Early Christianity Vol. 1,
Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
Theodoretus Cyrrhensis (1860): Interpretatio in Psalmos, in: Jacques, Paul Migne, еd.,
Patrologia Graeca 80, Paris: Imprimerie Catholique.
Theodoretus Cyrrhensis (1864): Interpretatio in xiv epistulas sancti Pauli, in: Jacques,
Paul Migne, еd., Patrologia Graeca 82, Paris: Imprimerie Catholique.
Theodoretus Cyrrhensis (1979): Quaestiones in Genesim, in: Theodoreti Cyrensis
quaestiones in Octateuchum (N. Fernández Marcos, A. SáenzBadillos,
прир.), Textos y
Estudios «Cardenal Cisneros» 17, Madrid: Poliglota Matritense.
Секундарна литература
Anderson, Bernhard W. (1994): „The Priestly Creation Story: A Stylistic Study”, From
Creation to New Creation: Old Testament Perspectives Minneapolis: Fortress, 42-55.
Brown, William P. (1993): „Divine Act and the Art of Persuasion in Genesis 1”, in:
Graham, M. Patrick, Brown, William P. & Kuan, Jeffrey K., eds., History and Interpretation:
Essays in Honour of John H. Hayes, Sheffield: JSOT Press, 19-32.
Brueggemann, Walter (1982): Genesis, Atlanta: John Knox.
Burghardt, Walter J. (1957): The Image of God in Man According to Cyril of
Alexandria, Woodstock: College Press.
Clifford, Ando (2010): „Praesentia numinis. Part I: The Visibility of Roman gods”,
ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions 5, 45-73.
Clines, David J. A. (1968) „The Image of God in Man”, Tyndale Bulletin 19, 53-103.
Cortez, Marc (2010): Theological Anthropology. A Guide for the Perplexed, London
& New York: T&T Clark.
Curtis, Edward M. (1992): „Image of God (OT)”, The Anchor Bible Dictionary (David
Noel Freedman et al., eds.), New York: Doubleday, 3.389-91.
Dreyfus, François (1984/85): „Divine Condesendence (synkatabasis) as a Hermeneutic
Principle of the Old Testament in Jewish and Christian Tradition”, Immanuel 18, 74-86.
Ferrarin, Alfredo (2000):“Homo Faber, Homo Sapiens, or Homo Politicus? Protagoras
and the Myth of Prometheus”, The Review of Metaphysics 54/2, 289-319.
Hamilton, Victor P. (1990): The Book of Genesis, Chapters 1–17 (The New
International Commentary on the Old Testament), Grand Rapids: Eerdmans.
Harris, Mark (2013): The Nature of Creation: Examining the Bible and Science,
Durham: Acumen.
Herzfeld, Noreen (2012): “In Whose Image? Artificial Intelligence and the Imago Dei”,
in: Stump, J.B. & Padgett, Alan G., eds., The Blackwell Companion to Science and Christianity,
500-509.
Jüngel, Eberhard (2014): “Humanity in Correspondence to God. Remarks on the Image
of God as a Basic Concept in Theological Anthropology”, Theological Essays I (John Webster,
trans.), London & New York: Bloomsbury, 124-153.
Mariés, Louis (1933): Études préliminaires à l’édition de Diodore de Tarse sur les
Psaumes: la tradition manuscrite. 2 Mss. nouveaux. Le Caractère diodorien du commentaire
(Collection d’études anciennes), Paris: Les Belles Lettres.
McLeod, Frederick G. (1999): The Image of God in the Antiochene Tradition,
Washington: Catholic University of America Press.
Michaeli, Frank (1950): Dieu a l'image de l'homme: Étude de la notion
anthropomorphique de Dieu dans l'Ancien Testament, Neuchatel & Paris: Delachaux &
Delachaux et Niestlé.
Middleton, J. Richard (2005): The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1,
Grand Rapids: Brazos.
Myers, Allen C., et al. (1996): „Priestly Document”, The Eerdmans Bible Dictionary,
Grand Rapids: Eerdmans.
Pannenberg, Wolfhart (20042): Systematic Theology Vol. 2, London & New York:
T&T Clark.
Rad, Gerhard von (1962): Old Testament Theology, Vol. 1: The Theology of Israel's
Historical Traditions (D. M. G. Stalker, trans.), New York: Harper & Row.
Rad, Gerhard von (1972): Genesis: A Commentary (John H. Marks et al., trans.),
Philadelphia: Westminster.
Rylaarsdam, David (2014): John Chrysostom on Divine Pedagogy. The Coherence of
his Theology and Preaching, Oxford: Oxford University Press.
Sheridan, Mark (2015): Language for God in Patristic Tradition: Wrestling with
Biblical Anthropomorphism, Downers Grove: IVP Academic.
Skinner, John (1910): A Critical and Exegetical Commentary on Genesis, New York:
Charles Scribner's Sons.
Stek, John H. (1990): „What Says the Scripture?”, Portraits of Creation: Biblical and
Scientific Perspectives on the World's Formation (Howard Van Till et al.eds.), Grand Rapids:
Eerdmans, 203-65.
Szerszynski, Bronislaw (2012): “The End of the End of Nature: The Anthropocene and
the Fate of the Human”, Oxford Literary Review 34/2, 165–84.
Tarus, David (2016): “Imago Dei in Christian Theology: The Various Approaches”,
Online International Journal of Arts and Humanities 5, 18-25. Приступљено: 06.12.2019.
https://www.academia.edu/26235190/IMAGO_DEI_IN_CHRISTIAN_THEOLOGY_THE_V
ARIOUS_APPROACHES
Tigay, Jeffrey H. (1984): „The Image of God and the Flood: Some New
Developments”, in: Shapiro, Alexander M. & Cohen, Burton I., eds., Studies in Jewish Education
and Judaica in Honor of Louis Newman, New York: Ktav, 169-82.
Wenham, Gordon. J. (1987): Genesis 1-15, Word Biblical Commentary, Waco: Word.
Westermann, Claus (1984): Genesis 1-11: A Continental Commentary (John J.
Scullion, trans.), Minneapolis: Augsburg.
Zizioulas, John D. (2011): „Proprietors or Priests of Creation?”, in: Tallon, Luke Ben,
ed., The Eucharistic Communion and the World, London & New York: T&T Clark, 134-141.
Published
2023-01-01