ПРОСВЕТИТЕЉСТВО И РЕЛИГИЈА: МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА БУДЕ МОРАЛАН БЕЗ БОГА?

  • Милан Јањић
Keywords: просветитељство, разум, вера, Бог, хришћанство, Свето писмо, етика, морал

Abstract

Циљ овог рада је да се прикажу ставови опозитних табора —
верујућег и неверујућег —, како би се дошло до одговора на питање: може ли човек да
буде моралан без Бога. Хришћанска теолошка мисао држи се традиционалног гледишта,
да морални постулати зависе од вере у једног Творца и да је религија неопходно
ограничење човеку које га штити од покварености и злодела. На супротној страни,
просветитељи су преиспитивали догматска начела објављене религије и нападали
лажну, извештачену религиозност, јер су сматрали да се институционализована
религија удаљила од правог философског учења Исуса Христа и моралних вредности које
нуде параболе и јеванђеља Светог писма. У раду се, према томе, преиспитује да ли
одвајање морала и религије нужно води у нихилизам или у човеково истинско морално
потврђивање.

References

Дјурант, Вил (1996): Цезар и Христ. Историја римске цивилизације и
хришћанства од њихових почетака до 325. године нове ере. Београд: Народна књига,
Алфа.
Дјурант, Вил и Ариел (2004): Доба Волтера. Историја цивилизације Западне
Европе од 1715. до 1756, са посебним нагласком на сукоб између религије и филозофије.
Прев. Љубомир Величков и Лазар Мацура, Београд: Војноиздавачки завод/Народна
књига.
Jовановић, Драгољуб (2021): Размишљања о моралу — вредности (књига I). Пр.
Срђан Јовановић. Београд: Службени гласник.
Касирер, Ернст (1998): Проблем сазнања у филозофији и науци новијег доба, том
I. Прев. Олга Костређевић. Нови Сад/Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
Касирер, Ернст (2003): Филозофија просветитељства. Прев. Данило Н. Баста.
Београд: Гутенбергова галаксија.
Кинђић, Зоран (2016): Увод у филозофију религије. Београд: Досије студио.
Кинђић, Зоран (2018): „О страху Божијем”. У: Црквене студије, бр. 15. Ниш:
Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије, Међународни
центар за православне студије, стр. 141–155.
Лукић, Радомир (1982): Социологија морала. Београд: Научна књига.
Поповић, Атанасије (1932): Религија и морал. Београд: Графички завод Славија.
Поповић, Јустин (1999): Философија и религија Ф. М. Достојевског. Сабрана
дела, књига 6‒7. Београд: Наследници Оца Јустина и манастир Ћелије код Ваљева.
Ракочевић, Милоје и Предраг Јеленковић (2021): „Могуће интеракције науке и
религије”. У: Црквене студије, бр. 18. Ниш: Центар за црквене студије, Центар за
византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, стр. 141–
155.
Ристић Горгиев, Слађана (2017): „Идеал мудраца у антици и појам светости у
хришћанству”. У: Црквене студије, бр. 14. Ниш: Центар за црквене студије, Центар за
византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, стр. 43–50.
Ристић Горгиев, Слађана (2021): „Античко наслеђе у византијској филозофији”.
У: Црквене студије, бр. 18. Ниш: Центар за црквене студије, Центар за византијско-
словенске студије, Међународни центар за православне студије, стр. 15–23.
Татакис, Василије (2002): Византијска философија. Прев. Весна Никчевић и
Тодор Илић. Београд, Никшић: Јасен, Српско друштво за хеленску философију и културу.
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих (1995): Предавања о философији религије. Први
део. Прев. Милорад Љ. Миленковић. Врњачка Бања: Еидос.
Cassirer, Ernst (1920): Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit, erster Band. Berlin: Verlag Bruno Cassirer, 1920.
Cassirer, Ernst (1944): An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human
Culture. New York: Doubleday anchor books, 1944.
Cassirer, Ernst (1978): Ogled o čovjeku. Uvod u filozofiju ljudske kulture. Prev. Omer
Lakomica i Zvonimir Sušić. Zagreb: Naprijed.
Cassirer, Ernst (2007): Die Philosophie der Aufklärung. Text und Anmerkungen
bearbeitet von Claus Rosenkranz. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
Crocker, Lester (1959): An Age of Crisis. Man and World in Eighteenth Century
French Thought. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
Diderot, Denis (1994): « Irréligieux », in : OEuvres – philosophie (tome I). Éd. Laurent
Versini. Paris : Robert Laffont.
Didro, Deni (1958): „Nevjernik”. U: O religiji. Prev. Nerkez Smailagić. Sarajevo:
Svijetlost.
Dirkem, Emil (1982): Elementarni oblici religijskog života. Prev. Aljoša Mimica.
Beograd: Prosveta.
Durkheim, Émile (1990): Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système
totémique en Australie. Paris : PUF.
Dirkem, Emil (2007): Društvo je čoveku bog. Izbor, prevodi i predgovor Aljoša
Mimica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet.
Durant, Will (1944): Caesar and Christ. A history of roman Civilization and of
Christianity from their beginnings to A.D. 325 (Story of Civilization, Book 3), New York: Simon
and Schuster.
Durant, Will and Ariel (1965): The Age of Voltaire: A History of Civilization in Western
Europe from 1715 to 1756, with Special Emphasis on the Conflict between Religion and
Philosophy (Story of Civilization, Book 9), New York: Simon and Schuster.
Kant, Immanuel (1922): Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.
Fünfte Auflage. Hrsg. Karl Vorlänader. Leipzig: Verlag von Felix Meiner.
Kant, Imanuel (1990): Religija unutar granica čistog uma. Prev. Aleksa Buha.
Beograd: Bigz.
Nešković, Ratko (2004): Srednjovekovna filozofija, cogito i credo. Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Nietzsche, Friedrich (1886): Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft. Leipzig: Druck und Veriag von C. G. Naumann.
Nietzsche, Friedrich (1952): Also sprach Zarathustra und „Kritik der Religion”. In:
Werke, band I. Hrsg. Gerhard Stenzel. Salzburg: Bergland-buch.
Niče, Fridrih (1980): Tako je govorio Zaratustra. Prev. Milan Ćurčin. Beograd: Grafos.
Niče, Fridrih (1980a): S one strane dobra i zla. Uvod u jednu filozofiju budućnosti.
Prev. Božidar Zec. Beograd: Grafos.
Niče, Fridrih (1984): Vesela nauka. Prev. Milan Tabaković. Beograd: Grafos.
Pavićević, Vuko (1967): Osnovi etike. Beograd: Kultura.
Rorti, Ričard i Đani Vatimo (2011): Budućnost religije. Priredio Santjago Zabala. Prev.
Rade Kalik. Beograd: Albatros plus.
Spinoza, Baruh (1987): Rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći. Prev. M. Tasić.
Beograd: Grafos.
Volter (2005): Rasprava o toleranciji. Prev. Srđan Pavlović. Beograd: Utopija.
Vučelj, Nermin (2022): « Le philosophe Diderot contre l’abbé Diderot ». In: Church
Studies, vol. XIX. Niš: The Center of Church Studies, International Center of Orthodox Studies,
p. 597–607.
Published
2023-01-01