МИНЕЈ (РУКОПИС БР. 391) ИЗ СТАРЕ ЗБИРКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕОГРАДУ, ДАНАС У ДЕБРЕЦИНУ

  • Татјана Суботин-Голубовић

Abstract

Рукопис који се данас чува у библиотеци Реформаторског
колегијума у Дебрецину у Мађарској пре Првог светског рата је припадао збирци
Народне библиотеке у Београду, имао је сигнатуру 391, а кратко га је описао Љубомир
Стојановић (1903). Рукопис је нестао приликом евакуације највреднијег дела рукописног
фонда 1915. године. Не зна се како је доспео у посед поменуте установе. Овај рукопис је
празнични минеј који садржи свега двадесет служби, углавном Христо-богородичним
празницима и неколицини најпоштованијих светаца православне цркве. У минеј су
уметнуте и четири службе из Цветног триода. У раду је анализиран састав појединих
служби из минејског дела рукописа, утврђен је њихов састав и литургијске одлике. На
основу анализе структурних одлика појединачних служби, као и палеографских одлика
рукописа у целини, мислимо да има доста основа да се писање овог минеја смести у
другу четвртину XIV столећа.

References

Литература
Иванова, Климентина (2008): Из истории славянской письменности на Святой
земле, The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs. Jews and Slavs 20. Jerusalem -
Sofija.
Стефановић, Димитрије Е., Стефановић-Бановић, Милеса (2012): Инвентар
српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век), Археографски прилози 34,
Београд: Народна библиотека, 39-75.
Стојановић, Љубомир (1903): Каталог Народне библиотеке у Београду. IV.
Рукописи и старе штампане књиге. Београд.
Суботин-Голубовић, Татјана (1998): Прилог познавању богослужења у српској
цркви крајем XIII века. Хиландарски зборник 10. Београд: САНУ, 153-177.
Суботин-Голубовић, Татјана (2013): Једна група минеја Милутиновог времена.
Манастир Бањска у доба краља Милутина. Ниш - Косовска Митровицa - Манастир
Бањска, 351-358.
Суботин-Голубовић, Татјана (2020): Триодная часть древнейшей сербской
минеи праздничной (рукопись № 361 середины XIII века из Архива Сербской академии
наук и искусств). Четырнадцатые Загребинские чтения. Санкт-Петербург: Российская
национальная библиотека, 123-131.
Суботин-Голубовић, Татјана (2022): Култови светих и писана реч у
средњовековној Србији, Београд: Чигоја штампа.
Штављанин-Ђорђевић, Љубица (1982): Поговор у: Каталог Народне библиотеке
у Београду IV. Рукописи и старе штампане књиге. Фототипска издања књ. 3. Београд:
Народна библиотека Србије.
Штављанин-Ђорђевић, Љубица, Гроздановић-Пајић, Мирјана, Цернић, Луција
(1986): Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Књига прва, Београд :
Народна библиотека.
Ягич, Ватрослав (1886): Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в
церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 гг . Санкт Петербург.
Hauptova, Zoe (1961): Debrecínský rukopis církevněslovanských liturgických minejí,
Slavica 1 (1961) 85-94.
Published
2023-01-01