ПОМЕНИК МАНАСТИРА ПИВЕ

  • Милена Мартиновић

Abstract

Рад се бави археографским описом Поменика манастира Пиве
(Цетиње 80), чије су странице почеле да се исписују по завршетку изградње манастира,
1586. године. У манастиру је одмах формиран скрипториј у којима су настајале
рукописне књиге неопходне за одвијање богослужбеног живота, међу којима се налазио
и овај Поменик. Данас се овај рукопис, са око педесетак других, из манастира Пиве, чува
у Цетињском манастиру.

References

Литература
Вуксан 1936, 218, бр. описа 80; Моšin 1956, 284; Михајловић 1965, 45, бр. описа
62; АМ бб., 11, бр. описа 49; Богдановић бр. 1129; Момировић, Васиљев 1991, 263–267,
бр. описа 77.
Извори
Архив Митрополије Црногорско Приморске бб. Записник о инвентарисању
покретних споменика културе Цетињског манастира Цетиње 1964, 1-64 (Радојковић,
Бојана Пејовић, Татијана) – неинвентарисана грађа (AMПЦ)
Мартиновић, Милена (2016): Рукописне књиге манастира Рођење Пресвете
Богородице на Цетињу, докторска дисертација (научна област – историја) одбрањена на
Филозофском факултету Универзитета у Београду 30. 9. 2016. код проф. др Татјане
Суботин-Голубовић (ментор).
Вуксан, Душан (1936): Рукописи Цетињског манастира, Зборник за историју
Јужне Србије и суседних области I, Скопље 1936, 190–223.
Поменик манастира Пиве (Цетиње 80/Пива 55), 1–78 лист.
Стојановић, Љубомир (1902–1927): Стари српски записи и натписи, I–VI,
Сремски Карловци 1902–1927.
Мошин, Владимир Ћирковић, Сима Синдик, Душан (2011): Хрисовуља краља
Стефана Уроша и Милутина манстиру Светог Стефана у Бањској Зборник
средњевековних ћирилских повеља и писама Србије Босне и Дубровника књ. I, 1186–
1321, прир. Владимир Мошин, Сима Ћирковић, Душан Синдик Београд 2011, 455–468.
Thallozy, Ludowig (1914): Studies zur Geschichte Bosniens und Serbiens im
Mitelalter, Munchen–Leipzg 1914, 359, 378–379, 394.
Литература
Благојевић, Обрен (1971): Пива природа, историја, етнографија, револуција,
САНУ Посебна издања CDXLIII, Одељење друштвених наука, Kњ. 69, Београд 1971.
Богдановић, Димитрије (1982): Инвентар ћирилских рукописних књига у
Југославији XI–XVII века, Одељење за историју, језик и књижевност српског народа
САНУ, Kњ. XXXI, Београд 1982.
Војводић, Драган Живковић, Милош (2014): Деизисни чин из Пиве Прилог
проучавању иконостаса и иконописа у пивском манастиру, 38 Зограф (2014), 203–220.
Динић, Михаило (1940): Земље Херцега Светога Саве, Глас CLXXXII, Београд
1940, 149–251.
Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према писаним
изворима (2010): Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према
писаним изворима, Београд 2010 (редактор Синиша Мишић).
Луковић, Милош (2005): Заједничка граница области Косача и Бранковића,
Balcanica XXXV, Годишњак Балканолошког института–интернет издање (2005), 91–158.
Маловић-Ђукић, Марина (1991): Пива у средњем вијеку, Четиристо година
Манастира Пива, ур. Јован Р. Бојовић, Титоград 1991, 43–51.
Миљић, Mаријан (1991): Прилог библиографији радова о Манастира Пива,
Четиристо година Манастира Пива, Ј. Р. Бојовић, Титоград 1991, 207–230.
Михајловић, Божо (1965): Цетињски манастир, Цетиње 1965.
Момировић, Петар, Васиљев, Љупка (1991): Ћириличне рукописне књиге
Цетињског манастира 14–18 век, Цетиње 1991.
Поповић, Марко (2010): Соко град над Шћепан пољем–замак са задужбинама
Косача, Зборник радова са научног скупа (Шћепан поље–Плужине 24. и 25. септембар
2006), Беране 2010, 18–56.
Радојичић, Сп. Ђорђе (1951): Извештај о раду на проучавању старих рукописних
и штампаних књига, као и других старина, Историјски часопис, II, 1949–50, Београд,
1951, 327–348.
Радојковић, Бојана (1963): Ризница пивског манастира, Старине Црне Горе,
Годишњак Завода за заштиту споменика култире СР Црне Горе (1963), 49–77.
Суботин-Голубовић, Татјана (1999): Српско рукописно наслеђе од 1557 године до
средине XVII века, Одељење друштвених и језичких наука САНУ, књ. 51, Београд 1999.
Ћирковић, Сима (1964): Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба , Београд
1964.
Шишић, Фердо (1928): Љетопис попа Дукљанина, Загреб 1928.
Vego, Мarko (1980): Tri Povelje o posjedima Hercega Stjepana Vukčića Kosače, Iz
historije srednjоvjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980, 452–486.
Моšin, Vladimir (1956): Ćirilski rukopisi Cetinjskog manastira, Ljetopis JAZU (61)
1956, 280–284.
Published
2023-01-01