МЕДИЈИ И ЦРКВА. ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ И ИСКУСТВА У ПРАКСИ

  • Предраг Јеленковић
  • Ивица Лазовић

Abstract

У раду се указује на однос између медија и цркве, као и неминовност
утицаја медија према религији, а посебно аспект утицаја различитих медија у данашње
време модерних технологија и мултидисциплинарности медијског садржаја, на свест
грађана а пре свега младих људи. Могуће интеракције медија и религије сагледане су на
конкретним примерима сопственог истраживања аутора овог рада, доводећиих у везу
са истраживањима других аутора, а посебно са теоретичарима међузависности:
медија, образовања, комуникације и религије, и њихову анализу о утицају на јавно мњење.

References

Bake,Diter (2013): Medijska pedagogija, Beograd: Centar za medije i komunikacije
Fakultet za medije i komunikacije, str: 11-12.
Валић-Недељковић, Дубравка,Бута (2004): Директни преноси верских догађаја,
Зборник текстова, Новосадска новинарска школа, Нови Сад, стр.109.
Baćević, Ljiljana (1985): Verska štampa, Institut društvenih nauka, Beograd
Валић-Недељковић, Дубравка (2004): Распрострањеност верских медија,
Зборник текстова, Новосадска новинарска школа, Нови Сад, стр.33.
Валић-Недељковић, Дубравка Т. Васиљевић (2004): Суштина емитовања
православних садржаја у електронским медијима, Зборник текстова Црква, верске
заједнице, медији и демократија, Новосадска новинарска школа, Нови Сад, стр.103
Деспотовић, Љубиша (2012): Обнова еколошке духовности, Фондација
В.Р.Лабат, Нови Сад, стр.9.
Ђорђевић, Јован (2008): Књига за медије − медији за књигу, приредила Д.
Вуксановић, Клио, Београд, стр. 14.
Јевтовић, Зоран (2008): Књига за медије − медији за књигу, приредила Д.
Вуксановић, Клио, Београд, стр. 110
Jelenković, Predrag, Jelenković, Ljiljana (2013): Sistemi komunikacije u funkciji
izbora profesije – studija slučaja Niš, Teme, Niš 37 (2): 667-681.
Јеленковић, Предраг, Јеленковић, Љиљана (2012): Односи с јавношћу у области
заштите животне средине, Чигоја, Београд, стр. 45.
Јеленковић, Предраг, Јеленковић, Љиљана (2016): Kомуникација и избор
професије, МРЦ Ниш.
Лазовић, Ивица, Јеленковић, Предраг (2020): Неке импликације за примену
методе анализе саджаја у истраживању комуникације у Српској православној цркви,
Црквене студије 17, Ниш, стр.433.
Љајић, Самир, Дојчиновић, Милан (2021): Организациона култура нових медија
у функцији јачања међурелигијског дијалога, Црквене студије 18, Ниш, стр.493.
Милетић, Мирко (2005): Основе комуникологије, Универзитет у
Крагујевцу, стр. 42.
Младеновић, Александар, Ђурић-Миловановић, Александра (2013): Медији,
религија, насиље, Центар за истраживање религије, политике и друштва, Нови Сад –
Београд, стр.150.
Николић, Мирослав (2004): Верски садржаји на радију: Историјат и отворена
питања, Зборник текстова, Новосадска новинарска школа, Нови Сад, стр.95.
Потер, Џејмс (2011): Медијска писменост, Клио, Београд, стр. 136−160.
Радовић, Владета, Дојчиновић, Милан, Љајић, Самир (2020): Медијска
деноминација конфесионалне заступљености мањина – намера, немар или предрасуде,
Црквене студије, 17, Ниш, стр.449.
Радојковић, Мирољуб (1993): Образовање за масовне комуникације,
Министарство просвете РС, Београд, стр. 30.
Рељић, Слободан (2018): Буквар медијске писмености, Академска књига, Нови
Сад и Учитељски факултет, универзитет у Београду, стр.229-230.
Смиљанић, Соња (2015): Слика религије у очима српских медија, Религија и
Толеранција бр.23, ЦЕИР Филозофски факултет Нови Сад, стр. 149.
Табс, Стјуарт (2013): Комуникација, принципи и контексти, Клио, Београд, стр.
63.
UNESCO 1975, Radojković, Miroljub, (1982) Baćević, Ljiljana (1985).
Published
2023-01-01